Odgovori na upite - IP 2018

Napomena: prilikom objave upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga su neki upiti uopćeni.
 

Uvjeti natječaja 

17. 11. 2017.

P: Radim kao profesor u trajnom zvanju i navršavam 65 godina 2018. god. Budući imam mogućnost produžiti radni odnos još 2+2+1 godine i tu mogućnost planiram zatražiti, odnosno iskoristiti. Moje pitanje je da li se mogu prijaviti kao voditelj Istraživačkog projekta?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 7., voditelj projekta koji financira HRZZ treba biti u radnome odnosu. U slučaju da voditelju projekta prestane radni odnos zbog odlaska u mirovinu, projekt se može nastaviti financirati, a voditelj može nastaviti voditi projekt jedino ako mu organizacija na kojoj je bio zaposlen osigura uvjete za provođenje projekta te sklopi s njim ugovor o radu na puno ili nepuno radno vrijeme do kraja trajanja projekta. Očekivanje je HRZZ-a da organizacija na kojoj se provodi projekt osigura uvjete za uspješan završetak svih ugovorenih projekata. Druga mogućnost koja je na raspolaganju je prijava projektnog prijedloga s predviđenim suvoditeljem, kako je naznačeno u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, str 7.
 
P: U raspisanom natječaju planiram se javiti kao suradnik na projektu gdje bi voditelj bio s druge ustanove. U okviru projekta planiramo nabaviti opremu važnu za realizaciju projekta. Kako je voditelj s druge ustanove da li je moguće da se novonabavljena oprema  u okviru projekta vodi kao vlasništvo moje ustanove? Molim vas za proceduru kako postupati u ovom slučaju (prijenos vlasništva, direktna nabava s moje ustanove, posudba ili nešto drugo).
O: Oprema nabavljena iz sredstava projekta koji financira HRZZ postaje vlasništvo organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta, a koja je i supotpisnik ugovora o dodjeli sredstava, i mora biti smještena na njoj, a na drugim se lokacijama može koristiti samo u svrhu provedbe istraživanja. Vlasništvo nabavljene opreme ne može se prenijeti na drugu organizaciju.
 
P: Može li osoba koja je voditelj Istraživačkog projekta (projekt završava u rujnu 2018.), voditeljica projekta za izobrazbu novi doktora znanosti iz 2015. i koja ima namjeru prijaviti se na natječaj Hrvatsko Švicarske suradnje kojeg ste raspisali u listopadu, prijaviti i na natječaj Istraživačkih projekata?
O: Status glavnog istraživača iz Hrvatske u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja (CSRP) HRZZ će razmatrati kao status suradnika na projektu, stoga osoba koja se prijavljuje kao glavni istraživač ili suradnik na CSRP projektu može biti u statusu voditelja ili suradnika na još jednom prijavljenom projektnom prijedlogu ili projektu koji financira HRZZ ili Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“.
P: Trenutno sam voditelj UIP projekta financiranog iz natječaja UIP-09-2014, koji završava 30.06.2018. Mogu li prijaviti novi projekt (kao voditelj) na natječaj IP 2018, s tim da bi novi projekt započeo NAKON završetka UIP 2014 projekta?
Nekoliko puta ste dali odgovor prikazan dolje, koji mi na žalost nije jasan. Stoga Vas molim za pojašnjenje vezano uz moj konkretan upit.
O: Voditelji uspostavnih istraživačkih projekata za vrijeme trajanja projekta ne mogu podnijeti prijavu na natječaj „Istraživački projekti“.
 
P: Obzirom da potencijalni voditelj projekta ide u mirovinu za 3,5 godina može li suvoditelj biti iz druge ustanove?
U slučaju da suvoditelj ne može biti iz iste institucije bi li odluka Znanstvenoga vijeća matične ustanove da će se od Ministarstva znanosti i obrazovanja tražiti produženje  radnog odnosa do kraja trajanja projekta mogla biti obvezujuća i omogućila prijavu?
O: Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koje će HRZZ podržati ovim natječajem potpisuju HRZZ, organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta. 


14. 11. 2017.

P: Vodim UIP 2014, koji završava 30.11.2018. Smijem li biti suradnik na prijavi projekta koja će ići na ovaj natječaj, budući da će novi projekti početi otprilike kada ovaj koji ja vodim završi? Znam da je spominjan datum 2.11. kao onaj kad se brišu sva prijašnja zaduženja, no 30.11. nije daleko od toga i moguće je da novi projekt krene npr. i tada umjesto 1.11.
U objavljenom pozivu za projekte piše da voditelj uspostavnog smije biti suradnik na istraživačkom, dok je na prijašnjim uvjetima pisalo da ne smije, pa me zanima jel ispravno tumačiti prema novom pozivu da smijem biti suradnik na prijavi istraživačkog?

O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za trenutno otvoreni natječaj za Istraživačke projekte (IP-01-2018) navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 te oni za vrijeme trajanja Uspostavnog istraživačkog projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.
 
P: Vezano na odredbu iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga „Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima
UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima“
uvidom u Upute za prijavitelje natječja UIP-11-2013 i UIP-09-2014 te Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, nismo pronašli takvo ograničenje, pa Vas ljubazno molimo da nas uputite na dokumente iz kojih isto ograničenje proizlazi.

O: Uvjeti za prijavu te moguća ograničenja i ostale pojedinosti vezane uz natječaj donose se za svaki novi natječajni rok te je isključivo u uvjetima natječaja za program „Istraživački projekti“, natječajni rok 01-2018 propisano tko su prihvatljivi voditelji i suradnici na tom natječajnom roku. 

P: Prije par dana postavila sam pitanje vezano uz prijavu projekta i dobila sam odgovor koji je objavljeni na HRZZ stranici 10. 11. 2017.
 Molila bih Vas za dodatno pojasnjenje, jer mi postojeci odgovor nije jasan. Naime, iz ovog mi odgovora mi nije jasno da li mogu prijaviti istrazivacki projekt i biti voditeljica tog projekta, buduci da sam voditeljica “Projekta razvoja karijere mladih istrazivaca – izobrazba novih doktora znanosti” koji je sada u tijeku. Da li se Projekt razvoja karijere mladih istrazivaca smatra istrazivackim ili uspostavnim projektom ili ne? Ako se on ne smatra uspostavnim ili istrazivackim projektom, onda bih bila voditeljica dva projekta, sto je suprotno pravilu koje ste naveli u odgovoru. Ako se Projekt razvoja karijere mladih istrazivaca ne smatra uspostavnim ili istrazivackim projektom, onda mogu prijaviti novi istrazivacki projekt kao voditeljica.
 Molim Vas za pojasnjenje kako bih bila sigurna imam li pravo prijaviti se na natjecaj.
O:
“Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” nije uspostavni ni istraživački projekt, stoga ne ograničava mogućnost prijave na natječaj „Istraživački projekti“.

10. 11. 2017.

P: Trenutno imam projekt “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Da li je to prepreka da prijavim i budem voditelj “Istraživačkog projekta”? Na stranicama HRZZ piše da “Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta“. Da li to uključuje i projekte izobrazbe novih doktorata znanosti?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5. jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.
Ako je istraživač mentor doktorandu zaposlenom putem natječaja “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, to nije ograničenje za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“.
 
P: Da li prof. emeritus, odnosno zaslužni znanstvenik može biti voditelj projekta odnosno da li može prijaviti projekt?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 4., u trenutku prijave i za vrijeme trajanja projekta podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Prema tome, profesor emeritus ne može biti podnositelj projektnoga prijedloga.
 
P: Odnosi li se maksimalni proračun od 1.000.000 kn na sve četiri godine provedbe projekta ili samo na 2018. godinu? Tj. je li maksimalni iznos od milijun kuna predviđen za financiranje sve četiri godine projekta?
O: Najveći iznos financiranja je do 1.000.000,00 kuna, odnosno za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 kuna za cijeli projekt. Iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala (podkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (podkategorija 3.1. Financijskog plana) za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 900.000,00 kuna za društvene i humanističke znanosti i do 1.500.000,00 kuna za ostala znanstvena područja.  
 
P: Zanima ma je li projekt mora trajati četiri godine, ili može kraće, na primjer dvije godine?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 9., programom „Istraživački projekti“ financiraju se projekti u trajanju od 4 godine.
 
P: U tekstu natječaja pod uvjetima prijave (str. 4) navodi se kako se neće financirati... " sudjelovanje u longitudinalnim ili  dugotrajnim istraživanjima". Znači li to da prijavljena istraživanja unutar zadanog projektnog razdoblja ne smiju imati longitudinalnu komponentu (ponovljena mjerenja na istim sudionicima), što bi u bitnom ograničilo dizajn prijedloga, ili naprosto da ne mogu trajati dulje od četverogodišnjeg projektnog razdoblja? U uputama se longitudinalna istraživanja spominju u kontekstu međunarodnih istraživanja.
O: HRZZ ovim natječajem podržava provedbu istraživanja koja uključuju longitudinalni nacrt istraživanja u smislu ponavljanih mjerenja na ispitanicima tijekom četverogodišnjeg projekta koji HRZZ financira ovim natječajem. Navedeno ograničenje odnosi se na prijavu projektnog prijedloga koji bi bio dio dugotrajnog međunarodnog longitudinalnog istraživanja.
 
P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga se više nigdje ne spominje da svaki projekt kojem će biti odobreno financiranje mora imati svoje mrežne (web) stranice. Znači li to da za voditelje više ne postoji obveza izrade mrežnih stranica projekta, što je bio slučaj u ranijim natječajima?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama.
 
P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga piše da se može predvidjeti bruto plaća za jednoga poslijedoktoranda. Zanima me podrazumijeva li to mogućnost da se poslijedoktorandu isplaćuje plaća nakon što mu istekne ugovor na matičnoj ustanovi ili je za četverogodišnju suradnju na projektu moguće angažirati samo poslijedoktoranda koji je netom stekao taj status.
O: Natječajem je predviđeno zapošljavanje poslijedoktoranda na novo radno mjesto na projektu za koje je organizacija dužna raspisati javni natječaj sukladno važećim zakonskim propisima. Suradnika-poslijedoktoranda moguće je zaposliti najkraće u trajanju od 3 mjeseca. Na projektu ne može istovremeno biti zaposleno više od jednoga poslijedoktoranda.
 
P: U natječaju se navodi registracija ustanove. Na kakvu vrstu registracije se spomenuto odnosi s obzirom da naše područje djelovanje interdisciplinarno?
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji namjeravaju provesti svoje istraživanje na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen.


7. 11. 2017.
 
P: Molim vas da mi pojasnite/potvrdite uvjete prijave na natječaj sukladno podacima iz natječaja je li točno da jedna znanstvena organizacija (npr. fakultet) može prijaviti samo jedan projekt (odn. jedan znanstvenik) kao voditelj?
O: Ne postoji ograničenje broja prijava na natječaj s pojedine organizacije.
 
P: U natječaju se pojavljuje rečenica:
"Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen."
Gleda li se ovdje kao znanstvena organizacija javno sveučilište pa je ono akreditirano za sva područja, ili moram provjeriti za sto je točno moj fakultet akreditiran?

O: Podnositelj prijave može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu, budući da je čelnik njegove ustanove zaposlenja supotpisnik Administrativnoga obrasca i obrasca Potpore ustanove, a u slučaju financiranja projekta i Ugovora o dodjeli sredstava te u ime ustanove odgovara za poštivanje Ugovora.
 
P: Moj projektni prijedlog obuhvaća istraživanje na životinjama i da li se na to primjenjuje Etičko pitanje: “Da li predloženo istraživanje  uključuje istraživanje na životinjama?” te da li moram tražiti mišljenje Etičkog povjerenstva budući se niti jedno drugo od navedenih pitanja NE odnosi na moj projektni prijedlog.
O: Potrebno je zatražiti potvrdu o etičnosti istraživanja ako ono uključuje bilo koju kategoriju navedenu u obrascu Etička pitanja. Potvrdu je potrebno zatražiti sukladno pravilima struke, pravovremeno, prije zaključenja vrednovanja projektnog prijedloga.
 

Prijavna dokumentacija

17. 11. 2017.

P: Postoji li neki obrazac za "pismo namjere"? Ako ne, možete li mi reći koje bi sve podatke to pismo trebalo sadržavati?
O: Pismo namjere dostavlja se u slobodnoj formi, a važno je da bude navedeno da je potpisnik suglasan s tim da bude suradnik na projektu te da je spreman izvršavati aktivnosti u skladu s radnim planom projekta (navesti u kojem postotku radnog vremena), kao i da je čelnik organizacije na kojoj je zaposlen s tim upoznat i suglasan.
 
P: Imam pitanje vezano uz Cjelinu C-Suradnici i istraživačka grupa. Da li se pod suradnicima smatraju i strani suradnici i konzultanti koji nisu zaposleni u organizaciji u kojoj se provodi istraživanje i da li se u ovom obrascu pišu i njihovi životopisi (životopisi stranih suradnika i konzultanata)??
Da li u se Administrativnom obrascu pod suradnici navode samo suradnici iz institucije koja provodi istraživanje (istraživači, doktoranti i postodoktoranti) ili i strani suradnici i konzultanti na projektu??
O: Sve suradnike, bez obzira na to gdje su zaposleni, potrebno je pridružiti projektnom prijedlogu u EPP sustavu, navesti u Prijavnom obrascu, Cjelini C, te priložiti njihove životopise. Konzultanti se ne prijavljuju u EPP sustav te se njihov životopis ne prilaže u prijavnom obrascu, nego se samo njihova imena navode u Cjelini C prijavnoga obrasca.  Za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta potrebno je priložiti potpisano pismo namjere.

14. 11. 2017.

P: Na linku za Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-01-2018 (.pdf) nalazi se samo (ponovljeni) tekst natjecaja. Mozete li molim vas uploadati Upute?
O: Upute se nalaze na odgovarajućem mjestu na mrežnoj stranici.
 
P: Postoje li Upute za podnositelje….  na engleskom?
O: Upute za podnositelje projektnih prijedloga dostupne su samo na hrvatskome jeziku.

P: Trebaju li bas svi obrasci prijave biti uploadani i na hrvatskom i na engleskom? koliko vidim, predložak obrazaca (životopisi, radni plan, potpora organizacije i sl.) postoji samo na hrvatskom jeziku. Ako je nužno uploadati sve na oba jezika, možete li objaviti i predloške na oba jezika?
O: Svu je dokumentaciju potrebno podignuti (uploadati) i na hrvatskome i na engleskome jeziku. Obrasci na engleskome jeziku dostupni su na mrežnoj stranici.

10. 11. 2017.

P: Zašto u  Administrativnom obrascu  u rubrici zvanje nema znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju?

O: U EPP sustav dodana je opcija „znanstveni savjetnik u trajnom zvanju“.
 
P: Šaljem vam upit vezan za objavljeni natječaj IP-01-2018 i Prijavni obrazac u kojem pod Cjelina A - Voditelj projekta je potrebno navesti pet publikacija, gdje se publikacije navode s punim popisom autora, bez navođenja kratica poput itd ili etc. Ime i prezime podnositelja projektnog prijedloga u popisu autora mora biti istaknuto (podcrtano ili podebljano).
Ovaj dio je limitiran na najviše 1 stranicu a veličina fonta ne smije biti manja od 10.
Neki od pet radova koje želim istaknuti, a na kojima sam prvi autor, imaju još barem 20-30 koautora.
Ako se pridržavam pravila za veličinu fonta, samo tih pet radova zauzmu cijelu stranicu i zbog ograničenja od jedne stranice za ovaj dio nemam mjesta za ostale stavke koje se traže (2-5).
Možete li mi molim vas reci kako postupiti u ovom slučaju?

O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 19, Prilikom vrednovanja projektnih prijedloga strogo će se primjenjivati ograničenja broja stranica navedena u obrascu. Vrednovatelji će procjenjivati samo materijal koji se nalazi u okviru tih ograničenja.
Uz informacije navedene u Prijavnom obrascu, cjelina A, podnositelj projektnog prijedloga u Cjelini B istog obrasca navodi poveznicu na svoju mrežnu stranicu gdje se mogu nalaziti podatci o svim znanstvenim radovima i ostale relevantne informacije.
Smatramo da je ovime omogućeno podnositeljima projektnih prijedloga da u potpunosti predstave svoja dosadašnja postignuća.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na stranici 32 je navedeno da „Radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja“. Znači li to da Radni plan mora biti popraćen dodatnim dokumentom u kojem je opisan plan diseminacije i objavljivanja ili se pod tim ustvari smatra da tražene informacije moraju biti dane u okviru dokumenta Radni plan?
O: Tražene informacije o planu diseminacije i objavljivanja trebaju biti uključene u dokument Radni plan.
 

Istraživačka grupa

17. 11. 2017.

P: Potencijalni suradnik bit će prijavljen kao suradnik na još jednom istraživačkom projektu HrZZ u natječaju koji je otvoren. Također, kolega je prijavljen kao potencijalni suradnik na projektu STRUNA u natječaju koji je u tijeku. Ako projekt STRUNA-e bude uspješan, hoće li to biti prepreka da kolega bude suradnik i na mojem projektu HrZZ? Drugim riječima, ulaze li projekti STRUNA-e u kvotu od maksimalno dva istraživačka projekta na kojima jedan znanstvenik može biti suradnik?
O: Sudjelovanje u statusu suradnika na projektima koji se financiraju u okviru programa „STRUNA“ ne ulazi u ograničenje sudjelovanja na najviše dva projekta.
 
P: Da li je moguće imati suradnika (ne konzultanta) iz druge države, s druge institucije?
O: Suradnici mogu biti iz drugih država i institucija.
 
P: Trenutno sam suradnik na jednom projektu uz ponudu za suradništvo na drugom HRZZ projektu. U slučaju da sam suradnik na oba projekta i želim sudjelovati u narednom natječaju kao prijavitelj, mogu li formalno istupiti iz suradništva prethodna dva projekta?
O: O svakoj promjeni sastava istraživačke grupe (uključenje novih ili isključenje postojećih suradnika) voditelj projekta obvezan je obavijestiti Zakladu. S obzirom na to da je jedan od ključnih elemenata vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Zaklade upravo procjena kvalitete istraživačke grupe i doprinos svakoga suradnika provedbi radnoga plana, svaka izmjena istraživačke grupe nakon početka projekta zahtijeva ponovno vrednovanje projekta. O ishodu rezultata vrednovanja ovisit će i daljnje financiranje projekta.
Također, intencija natječaja „Istraživački projekti“ je okrupnjavanje istraživanja, a očekuje se da istraživači donesu odluku o načinu angažmana na HRZZ projektima za naredno razdoblje, a da time ne uzrokuju značajne promjene na provedbi HRZZ projekata.
 
P: Budući da planiram prijaviti istraživački projekt na natječaj raspisan 2. studenoga 2017., zanima me može li suradnik na projektu biti osoba na doktorskom studiju koja je zaposlena u srednjoj školi te, kao i svi doktorandi, ima dodijeljen znanstvenički broj s predznakom minus.
O: Ne postoji ograničenje u pogledu toga tko može biti suradnik na projektu s obzirom na mjesto zaposlenja ili kompetencije.  

14. 11. 2017.

P: U istraživačkom timu planiram imati osobu koja je već zaposlena na HRZZ projektu kao doktorand preko natječaja "PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI" raspisanog 1. rujna 2015. g. Prema planu ta osoba bi trebala doktorirati nakon isteka tekućeg projekta, tj. u vremenu trajanja projekta kojeg sada planiram prijaviti. Može li navedena osoba za taj budući projekt biti prijavljena kao član tima- doktorand? Za nju ne bi trebala biti plaćena nikakva školarina doktorskog studija niti plaća, sve navedeno je osigurano po drugoj osnovi.
O: S obzirom na to da je navedeni doktorand u statusu doktoranda na drugom projektu te je obvezan posvetiti 100% svoga radnog vremena znanstvenom usavršavanju vezanom uz izradu doktorskog rada, doktorand se može prijaviti u statusu suradnika (ne doktoranda) na drugi projekt isključivo uz dostavljanje pisane suglasnosti mentora. Panel za vrednovanje će razmotriti je li njegov angažman na dva projekta opravdan i moguć s obzirom na obveze na projektu na kojem provodi istraživanje vezano uz izradu doktorske disertacije.

P: Pretpostavljam da će HRZZ i ubuduće raspisivati natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti. Ako unutar projekta koji planiram želim i aplicirati na takav natječaj s ciljem dobivanja novog doktoranda, trebam li to predvidjeti u radnom i financijskom planu već u prijavi projekta? Ili je moguće po raspisivanju natječaja za doktorande napraviti izmjene radnog i financijskog plana?
O: Sudjelovanje doktoranda na projektu moguće je, ali ne i nužno, navesti u radnom i financijskom planu prilikom prijave projekta. Ako sudjelovanje doktoranda nije navedeno prilikom prijave projektnog prijedloga, moguće je naknadno zatražiti izmjene radnoga i financijskoga plana i uključiti doktoranda.
 
P: Može li se iz projekta financirati plaća doktoranda umjesto plaća poslijedoktoranda?
O: Sukladno pravilima natječaja „Istraživački projekti“ sredstvima projekta moguće je financirati isključivo plaću poslijedoktoranda (bruto II plaću). Kako bi se na projekt uključio doktorand, moguće je podnijeti prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

10. 11. 2017.

P: Da li trebam imati suradnike na istraživačkom projektu i, ako da, koliko ih je optimalno imati te da li im već kod prijave moram navesti imena ili mogu samo napisati da ću zaposliti jednog poslijedoktoranda? U kakvom bi statusu bio taj poslijedoktorand u odnosu na moju institutciju? Da li bi bio asistent ili može biti zaposlen kao docent te da li smije sudjelovati u nastavi u mjeri u kojoj mu to ne ometa provođenje istraživanja? Da li je umjesto poslijedoktoranda moguće zaposliti doktoranda?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 9., natječajem „Istraživački projekti“ financirat će se samo projekti koji uključuju suradnike, a jedan od ciljeva natječaja je i poticanje povezivanja istraživača i stvaranje prepoznatljivih istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom. Broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama projekta te iz radnoga plana mora biti jasno vidljiva uloga svakog suradnika, koja će se provjeravati i prilikom pregleda periodičnih i završnih izvješća. Prilikom prijave moraju biti poznata imena i prezimena svih suradnika te se svi moraju registrirati u EPP sustav, osim poslijedoktoranda koji se zapošljava putem javnog natječaja na kojem je potrebno odabrati kandidata čije kompetencije najbolje odgovaraju potrebama projekta.
Poslijedoktorand se zapošljava na radno mjesto poslijedoktoranda u skladu sa svim zakonskim propisima. Prema uvjetima natječaja na projekt je moguće zaposliti isključivo poslijedoktoranda.
Voditelj projekta odlučuje o broju i sastavu suradnika s obzirom na predviđene projektne aktivnosti.
 
P: Da li su mi šanse za dobivanje projekta veće ako u prijavi imam neke suradnike koji nisu poslijedoktorandi, nego su već istaknuti znanstvenici u području prijave projekta i, ako da, da li oni mogu biti iz inozemstva tj. iz Europe ili iz SAD-a?
O: Sastav istraživačke grupe treba odgovarati stvarnim potrebama projekta te se individualno procjenjuje za svaki projektni prijedlog. Suradnici mogu biti i iz inozemstva.
Tijekom natječajnog postupka HRZZ pruža administrativnu podršku vezano uz uvjete i način prijave na natječaj, no ne može davati procjene o ishodu vrednovanja.
 
P: Koliki broj istraživača se smatra istraživačkom grupom s većim brojem istraživača?
O: Broj istraživača mora biti u skladu sa stvarnim potrebama provedbe radnog plana projekta te mora biti jasno vidljiva uloga svakog člana istraživačke grupe. Prema tome će se za svaki pojedini projektni prijedlog procjenjivati opravdanost traženih sredstava. Ukupan iznos traženih sredstava mora odražavati stvarnu procjenu potreba projektnog prijedloga i biti opravdan. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 34, HRZZ može donijeti odluku o neprihvaćanju projektnog prijedloga za financiranje ako se prilikom vrednovanja utvrde troškovi, navedeni u financijskom planu, koji su 20% ili više veći od iznosa financiranja za koji se procijenilo da je stvarno potreban ili nisu usklađeni s prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama.

7. 11. 2017.
 
P: Željela bih napisati projektnu prijavu kao voditelj za ovaj natječaj (Istraživački projekti) koji je upravo objavljen, međutim trenutno sam voditelj Uspostavne potpore koja službeno završava nakon zadnjeg dana natječaja. Molila bih Vas za odgovor dali ja mogu u svojstvu voditelja prijaviti Istraživački projekt na ovom natječaju?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.
 
P: Mogu li se kao suradnici na projektu prijaviti znanstvenici koji su zaposleni u industriji?
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 16.) navedeno je:
Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta.
Nema ograničenja po pitanju ustanove zaposlenja za suradnike na projektu.
 
P: U natječaju programa „Istraživački projekti“ da li je propisan minimalan broj istraživača/suradnika uz voditelja projekta.
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 7.) navedeno je:
Prihvatljivi su suradnici na projektu osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Iz projektnog prijedloga mora biti vidljiva uloga svakoga suradnika te oni moraju biti uključeni u provedbu aktivnosti u radnome planu.
Nema ograničenja niti preporuke broja suradnika na projektu.
 

Prihvatljivost troškova

10. 11. 2017.

P: Da li usavršavanja suradnika mogu uključivati odlazak u instituciju konzultanta koji je zaposlen u inozemstvu?

Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 27., usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi. Sudjelovanje na konferencijama nije prihvatljivo kao oblik usavršavanja. Ako je gostovanje u drugim organizacijama oblik usavršavanja, organizacija-domaćin mora imati konkretan program koji se dostavlja uz periodično izvješće.
 
P: Da li školarina doktoranda može uključivati osobu koja je zaposlena u industriji u RH, a  koja će raditi kao suradnik na projektu i za koju se predviđa obrana doktorata iz rezultata projekta, ali se ne očekuje njegovo zapošljavanje u sustavu znanosti?
O: Trošak školarine može se pokriti za bilo kojeg doktoranda koji je u statusu suradnika-doktoranda na projektu.
 
P: Bi li se nabavka i plaćanje softwarea/licenci/opreme smatrala prihvatljivim troškom istraživanja?
Jasno mi je da je bi u prijavi projekta trebalo obrazložiti potrebu nabavke opreme i doprinos istraživačkim ciljevima, ali pitanje postavljam zato što bi kroz 4 godine trajanja projekta pretplata na licencu ukupno iznosila vjerojatno više od 600.000kn.
Također, zanima me, ako se projekt odobri, bi li postojao uvjet da fakultet određeni broj godina nakon završetka projekta sam financira nabavljenu uslugu.

O: Svi troškovi navedeni u Financijskom planu projektnog prijedloga i Prijavnom obrascu, cjelini B, dijelu f. Resursi trebaju odražavati realne potrebe projekta te mogu sadržavati samo troškove koji su predviđeni kao dozvoljeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Opravdanost svakog troška procjenjuje panel za vrednovanje te u slučaju da se utvrdi da financijski plan nije realan, da su financijskim planom predviđeni troškovi koji nisu prihvatljivi ili u slučaju da se utvrdi da organizacija nije na raspolaganje predlagatelju stavila sve potrebne resurse, projektni prijedlog može biti negativno vrednovan. Očekuje se da osnovne i velike resurse za provedbu projekta ustanova stavlja na raspolaganje voditelju projekta i da su nabavljeni resursi na  raspolaganju svim znanstvenicima.
HRZZ očekuje da će organizacija osigurati održivost istraživanja, što uključuje i nastavak financiranja resursa ako je to potrebno.
 
P: Na stranici 26 Uputa za podnositelje projektnih prijedloga piše da nisu dopušteni troškovi „osnovne informatičke opreme (računala, tableti, pisači, vanjska memorija itd.)“. Uključuje li to i prijenosna računala (laptope), tj. jesu li i ona zabranjen trošak?
O: Osnovnu opremu za rad na projektu (osobno računalo) osigurava matična organizacija. Računala bilo koje vrste nisu prihvatljiv trošak prema uvjetima natječaja osim ako se radi o računalima koji su sredstvo provedbe istraživačkih aktivnosti.
 
P: Na stranici 27 piše je dopušten „trošak radnih sastanaka u trajanju od najviše dva dana … za članove istraživačke grupe“. Je li dopušten trošak dolaska inozemnih članova grupa u RH radi održavanja seminara ili predavanja u trajanju do dva dana? Možete li precizirati administriranje takvih troškova? Otvara li se putni nalog za takva putovanja na instituciji u RH (iako putuju inozemni istraživači), na koji način se isplaćuju dnevnice istraživaču, itd.?
O: Dopušten je dolazak inozemnih članova istraživačke grupe na radni sastanak u Republiku Hrvatsku te je prihvatljiv trošak dnevnice, prijevoza i smještaja. Troškovi se obračunavaju sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. HRZZ ne propisuje poseban način obračuna ni otvaranja putnih naloga.
 
P: Na stranici 28 piše da nije dopušten trošak „odlaska suradnika koji nisu zaposleni u RH na inozemne konferencije“. Je li dopušten trošak dolaska suradnika iz inozemstva na međunarodne konferencije (s međunarodnim uređivačkim odborom i sastavom recenzenata) u Hrvatskoj?
O: Dopušten je trošak dolaska suradnika iz inozemstva na međunarodne konferencije u Hrvatskoj, pri čemu je prihvatljiv trošak dnevnice, kotizacije, prijevoza i smještaja. Troškovi se obračunavaju sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. HRZZ ne propisuje poseban način obračuna ni otvaranja putnih naloga.
 
P: Ako su suradnici strani znanstvenici zaposleni u inozemstvu, što se može njima financirati sredstvima projekta, osim dolaska na radni sastanak ili radionicu u RH, tj. može li se njima osigurati neka materijalna sredstva za rad (tj. kemikalije za rad i slično)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 25., ako je nužno i opravdano prirodom projekta, materijalni troškovi mogu uključivati materijal za provođenje istraživanja ako se dio projektnim prijedlogom predviđenih istraživanja provodi u ustanovama inozemnih suradnika.

7. 11. 2017.
 
P: Da li je moguće neki vid diseminacije ostvariti u prvoj godini projekta, odnosno tražiti sredstva za konferenciju i radni sastanak sa suradnicima?
O: Na stranicama 24. – 29. Uputa za podnositelje projektnih prijedloga opisan je način pripreme Financijskoga plana. Troškovi konferencija i radnih sastanaka sa suradnicima prihvatljivi su u svim godinama projekta.
 
P: Da li je moguće u prvoj godini projekta tražiti veći iznos od ¼ ukupnog iznosa (kada se radi o kupnji opreme u vrijednosti od cca 200 000 kuna)?
O: Da, ako je to utemeljeno u radnom planu. Natječajem je propisano (str. 4):
Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta.
Ukupna potraživana financijska sredstva trebaju odražavati realnu procjenu potreba istraživanja i biti u potpunosti opravdana.
 

EPP sustav

10. 11. 2017.

P: Imala bih upit vezano uz registraciju suradnika u EPP sustav za prijavu na natječaj “Istraživački projekti”. Naime, otvorila sam EPP korisnički profil i ispunila tražene podatke, no nisam zaprimila identifikacijski broj. Također, moja ustanova zaposlenja je privatna tvrtka fokusirana i na razvoj istraživačkih projekata, no nisam zaposlena direktno u znanstveno – istraživačkoj instituciji.
S obzirom da je u projektima moguće samo sudjelovanje suradnika registriranih u EPP, možete li mi pojasniti da li mogu ostvariti pravo na identifikacijski broj i gdje se isti može vidjeti?

O: Svi se predviđeni suradnici moraju registrirati u EPP sustav i popuniti sva obvezna polja (označena oznakom *) u sve 4 kartice u „MOJ PROFIL“. Nakon ispunjenja profila ID korisnika pojavljuje se pod MOJ PROFIL/Osobni podaci/ID korisnika.

Sljedeći odgovori na upite bit će objavljeni 21. 11. 2017.

Za upite molimo Vas da se obratite na adresu istrazivacki@hrzz.hr