Otvoren program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”

 

Program Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu, u trajanju od 3 do 4 mjeseca.

Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2018.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: srpanj 2018. godine.
Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.


 

Programme  “Support to researchers for the application to the ERC programmes“.


Objective of the call is to develop cooperation between Croatian researchers (Visiting researcher) and one of the current ERC projects Principal Investigator, with the aim to gain experience and to develop and prepare their own project proposal for the ERC programmes. This programme finances visits to the ERC-funded projects that are implemented at the time of the call and visit, in the duration of 3 to 4 months.

Short information about the call:
- Project applicants are public universities, public scientific institutes in the Republic of Croatia, or other legal persons performing scientific activities that are registered at the Register of the Scientific organisations of the Croatian Ministry of Science and Education.
The Visiting Researcher has to fulfil the following criteria:
- Active research profile with results recognised internationally; the Visiting researcher has to meet the profile for the ERC Principal Investigator as set out in the annual ERC Work Programme; and has to be employed at the applicant institution.

Release date: 29 March 2018
Closing date: 2 May 2018

The call is open to all scientific fields.
Applicant: researcher with internationally recognised achievements in science and/or technology
Maximum monthly expenses per researcher: financing by HRZZ is 2.000,00 EUR net (in HRK per month for accommodation and food. Cost of travel to the Host institution shall also be covered. 
Duration of the visit: 3 to 4 months.
Estimated end of evaluation: July 2017
Note: all candidates for the visiting fellowship should be informed that their participation in the proposed scheme does not confer any special treatment in order to obtain a grant from the ERC at a later stage.

Applications for the call are submitted via e-mail address ercpotpora@hrzz.hr. Forms and additional documentation has to be filled in according to the instructions in the text of the call in English and Croatian language. The statement of the applicant will be in Croatian only and support letter from the ERC Principal Investigator in English.

All enquiries related to the Call can be sent to ercpotpora@hrzz.hr.

Natječaj - Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC
Call for proposals -  support to researchers for the application to the ERC programmes

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje Istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač)

Letter of support of the ERC Principal Investigator

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače
Kontakti voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače