Odgovori na upite - IP-2020-02

Pri objavi upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga će neki upiti biti uopćeni.
Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati.


Uvjeti natječaja
Natječajna dokumentacija
Prihvatljivost troškova
Radni plan
Voditelji i suradnici
Doktorandi i poslijedoktorandi


Uvjeti natječaja


20. 12. 2019.
 
P: Moj projekt uključuje istraživanje na ljudima. Da li je za prijavu projekta dovoljno navesti da je istraživanje predano na ocjenu etičnosti te da će se ista dostaviti do kraja vrednovanja projekta? Vežem se na odgovor od prošle godine (upit za životinje). Nemoguće je do trenutka predavanja projekta dobiti ocjenu od strane Etičkog povjerenstva (u ovom slučaju s nekoliko institucija) zbog kratkog perioda i stanke u prosincu.
O: U prijavnom obrascu potrebno je navesti da je zatražena potvrda Etičkog povjerenstva koja će se dostaviti prije početka financiranja projekta. 
 
P: U natječaju HRZZ koji je obavljen stoji "Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do  1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 do 900.000,00 kuna"
Namjeravam prijavljivati projekt u polju kineziologije, koja je u Hrvatskoj svrstana pod društvene znanosti. Međutim, ako gledamo po panelima HRZZ, kineziologija nije u panelu društvenih i humanističkih znanosti već je svrstana u "Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)". Ne znam koji financijski okvir trebam pratiti (1-1.5 milijuna ili 600-900 tisuća)?
O: Za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti najveći iznos financiranja je od 600.000,00 do 900.000,00 kn.
 
P: Molim za pojašnjenje točke 3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? (Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020)
Podržat će se projektni prijedlozi iz svih znanstvenih područja koji:
-              ......
-              se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a pri čemu mora biti jasno prikazan razvoj istraživačke teme u odnosu na ciljeve i rezultate ranije provedenog istraživanja; HRZZ neće podržati projekte kojima se ponavljaju ciljevi prethodno financiranih projekata te će se tome posvetiti posebna pozornost pri vrednovanju projektnoga prijedloga
-              ......
Znači li to da ćete financirati :
a) samo projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a....
Ili
b) se mogu financirati projekti koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a......
O: Zaklada između ostalog financira i projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a. Više informacija o tome koja se vrsta istraživanja financira natječajem dostupne su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.


10. 01. 2020.

P: U EPP sustavu nije dostupno izabrati  vrstu natječaja IP-2020-02 za prijavu, samo za doktorande i bilateralu sa Slovenijom. Hoće li uskoro biti dostupno ?
P: Kada će se otvoriti IP u EPP sustavu?
O: EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
 
P: Kako smo mi privatna Ustanova koja je započela s radom tek u lipnju 2019 godine a s primarnom znanstvenom djelatnosti po NKD-u (Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, brojčana oznaka 72.20), te drugim znanstvenim djelatnostima po sudskom registru, još uvijek nismo upisani u upisnik znanstvenih ustanova pri Ministarstvu znanosti I obrazovanja. Možemo li se prijaviti na natječaj, te po eventualnom odobrenju istog, post festum ishoditi upis u upisnik? Naime, za privatne ustanove je propisano imati tri dr.sc. stalno zaposlena na Ustanovi, o čemu nam itekako ovisi rezultat cijelog natječaja.
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na organizaciji koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
 
P: U kojem je razdoblju moguće odrediti početak izvođenja projekta? Naime, planiram zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu, a  poslijediplomski studij koji bi pohađao upisivat će studente prve godine na jesen 2020. te 2022. godine. Nisam sigurna je li moguće da doktorand započne studij već ove godine ili da troškove studija planiram u 2. i 3. fazi projekta (od jeseni 2022.).
O: Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga. Okvirni početak projekta istaknut natječajem je studeni 2020. godine. Svi troškovi koji se pokrivaju sredstvima HRZZ projekta dokazuju se računima koji su izdani za trajanja projekta.
 
P: Poštovani, mora li projekt imati svoju mrežnu stranicu (mrežna stranica nije potrebna za provedbu istraživanja) te ako mora da li se aktivnosti/rezultati vezani za njezinu izradu i ažuriranje iskazuju u radnom planu?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama. U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti.

14. 01. 2020.

P1: Ubraja li se suradništvo na prijavi projekata bilateralne suradnje Slovenije i Hrvatske u ograničenje od 2 projekta, na koliko ih neki znanstvenik može biti?
P2: Voditelj sam aktualnog projekta financiranog u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja". Obzirom na obavijest od 20.12.2019. godine (Obavijest za predlagatelje projektnih prijedloga) je li mogu prijaviti projekt na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte IP-2020-02 u statusu voditelja projekta?
O1 i 2: Sukladno odluci Upravnog odbora HRZZ (20. 12. 2019.) znanstvenici koji se planiraju prijaviti ili im je odobreno financiranje u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja" i „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ mogu se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“.
Napominjemo da jedan znanstvenik može biti aktivan na dva HRZZ projekta.
 
P: Možemo li prijavne obrasce za trenutno otvorene HRZZ natječaje potpisivati elektroničkim certifikatom? Naime, po zakonu je dopušteno takvo potpisivanje svih dokumenata, a mi smo u procesu donošenja odluke o tome koje dokumente ćemo potpisivati na taj način. Molio bih Vas da me u odgovoru na ovaj mail izvijestite o stavu Hrvatske zaklade za znanost na ovu temu.
O: Prijavna dokumentacija predviđa potpis prijavitelja projektnog prijedloga te potpis i pečat čelnika organizacije. Sukladno podacima dostupnima na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH:
Elektronički potpis  podrazumijeva skup podataka u elektroničkom obliku pomoću kojih se vrši identifikacija potpisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta.
Njegovim korištenjem osigurava se:
AUTENTIČNOST – osigurava da je pošiljatelj stvarno onaj koji tvrdi da on jest
INTEGRITET  –  jamči cjelovitost i nepromijenjenost poruke
Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se korištenjem naprednog elektroničkog potpisa. Ukoliko je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata na elektroničkom dokumentu. Njegovim korištenjem uz autentičnost i integritet osigurava se i neporecivost dokumenta, a to znači da pošiljatelj ne može opovrgnuti odnosno poreći potpisanu transakciju.
S obzirom da je prijavna dokumentacija u elektronskom obliku te u istoj nije definirano da li se omogućuje isključivo fizičko ovjeravanje pečatom i potpisom, moguće je koristiti elektronički, odnosno napredni elektronički potpis.

17. 01. 2020.

P: Planiramo podnijeti ponovljenu prijavu projektnog prijedloga uz izmjene i obrazloženje i uvažavanje komentara recenzenata (IP-2019-04).
1) Zanima nas ako je u ponovljenoj prijavi potrebno pribaviti nova pisma namjere za sudjelovanje u predloženom projektu za suradnike ili se mogu priložiti pisma namjere iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
2) Treba li kod ponovljene prijave priložiti nove ponude za kupnju opreme ili su dovoljne ponude iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
O: 1. -2. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
 
P: Projektni prijedlog je na prošlome natječaju (IP-2019-04) pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima.
Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, treba li na ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2020-02, dostaviti obrazac Ponovljena prijava?
Ako da, treba li u obrascu pojasniti kako su u ponovnu prijavu uključeni komentari panela i/ili recenzenata s obzirom da se radi o pozitivno ocijenjenom projektnome prijedlogu s prošloga natječaja?
O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Ukoliko je jedna osoba aktivna već na jednom HRZZ-u, smije li se na ovom callu prijaviti kao potencijalni suradnik na dva IP-2020-02, ali u različitim vremenskim periodima (ne bi bila aktivna tijekom cijelog trajanja projekta, već samo na određenim dijelovima kada bi se provodio određeni tip analiza)? Dakle, na jedan projekt uključila bi se u 2021. g. i do kraja 2021. i završila svoj dio posla na tom projektu, a na drugi 2023. g. i do kraja 2023. g. završila svoj dio posla na tom projektu i doista nikada ne bi istovremeno bila aktivna na više od dva projekta. Osoba inače prima redovnu plaću od MZO-a i ne bi ju se financiralo ni sa jednog HRZZ-a. Je li to dopustivo?
O: S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta navedeno nije moguće u trenutku prijave projektnih prijedloga. Međutim, moguće je uključenje suradnika tijekom provedbe projekta.
 
P: Prijavila bih projekt u kojem je pod kategorijom: Troškovi istraživanja, potkategorija: Usluge namijenjen iznos za dio in vivo istraživanja u pokusnim životinjama. Taj dio bi se kao usluga proveo u Fidelti prema postupku koji je odobren od strane Fidelte (Institutional Animal Ethics Committee at Fidelta).
Obzirom da će se navedena istraživanja provoditi u Fidelti kao usluga, trebam li prijavi priložiti mišljenje Etičkog povjerenstva ili je dovoljno u prijavi napisati da će se taj dio napraviti u Fidelti prema njihovim odobrenim postupcima? Ako trebam dostaviti mišljenje Etičkog povjerenstva, mogu li ga naknadno dostaviti ili odmah pri prijavi projekta?
O: Moguće je naknadno dostaviti sve potrebne etičke potvrde u skladu s pravilima struke i nadležnim propisima.
 
P: Da li se ISTRAŽIVAČKI projekti za temeljna istraživanja prijavljuju na isti način kao i PRIMIJENJENA istraživanja, molim uputu? U Uputama za prijavu se kaže :
3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? 
Natječaji su usmjereni na financiranje temeljnih istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i usmjerena su na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjenih istraživanja usmjerenih na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnih ciljeva. 
O: Istraživački projekti za temeljna istraživanja prijavljuju se na isti način kao i primijenjena istraživanja sukladno uvjetima natječajnog roka.
 
P: Želim se prijaviti na IP 2020: projekt koji predlažem bazira se na istim izvorima projekta koji je bio prijavljen na PZS 2019., projektni prijedlog je ocijenjen pozitivno, ali nije financiran. Voditelj je drugi. Projekt je imao pozitivnu recenziju uz zaključno mišljenje da zadovoljava. Preporuka je bila:
a) predlažemo financiranje projektnog prijedloga, budući da zadovoljava sve postavljene kriterije i ne zahtijeva veće dorade.
Je li potrebno ispuniti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim natječajima za UIP i IP nisu bili prihvaćeni za financiranje.

21. 01. 2020.

P: 1. U EPP sustavu u dijelu koji se odnosi na podatke o obrazovanju postoji mogućnost učitavanja životopisa. Treba li životopis biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku ili je dovoljno staviti samo na jednom jeziku? Ako da, na kojem?
2. Nakon unosa podataka u EPP sustav na hrvatskom jeziku i prelaska na ažuriranje podataka na engleskom jeziku, neki od podataka prikazani su i dalje na hrvatskom jeziku (npr.  dio Obrazovanje - Ustanova stjecanja diplome, slobodan unos i Naziv doktorskog studija; dio Zaposlenje - Odjel/Zavod). Ukoliko ih želim ažurirati, odnosno napisati na engleskom jeziku, onda se nakon spremanja podataka i prelaska na hrvatski jezik podaci u hrvatskom dijelu sustava EPP prikazuju na engleskom jeziku. Na kojem jeziku je potrebno napisati navedene dijelove?
O: 1. Ako se radi o znanstveniku iz Hrvatske potrebno je dostaviti sve podatke na hrvatskom jeziku, ako se radi o suradniku iz inozemstva samo na engleskom jeziku.
2. Ako se radi o polju za slobodan unos, potrebno je prvo upisati podatak na hrvatskom jeziku, zatim znak “ / “ te isti podatak na engleskom jeziku, a kao što je naznačeno u opisu polja. 

Natječajna dokumentacija


10. 01. 2020. 

P1: Lijepo Vas molim da mi objasnite što znači: uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa.
P2: Molim vas pojašnjenje rečenice:
“Uz svaku publikaciju voditelj projekta mora dostaviti poveznicu na kojoj je vidljiv postupak vrednovanja kojega provodi časopis u kojem je publikacija objavljena.”
O: Iz poveznice bi trebalo biti vidljivo provodi li se međunarodno istorazinsko vrednovanje (peer review).
 
P: U obrascu ponovljena prijava stoji: "Molimo upišite primjedbe koje su naveli vrednovatelji u obrascu za vrednovanje (navesti o kojem obrascu je riječ), jesu li komentari/primjedbe uvaženi/e i opišite na koji način." Koji obrazac? Dobili smo elektronskim putem rezultate vrednovanja. Da li mislite na web adresu?
O: Zaključno mišljenje o projektnom prijedlogu kao i preporuke vrednovatelja dostupni su voditeljima u EPP sustavu. Ovisno o tome je li projektni prijedlog negativno vrednovan u prvom ili drugom krugu, to su obrazac za vrednovanje A (prvi krug vrednovanja) ili recenzije i Obrazac za vrednovanje C (drugi krug vrednovanja).
 
P: Molim Vas da mi odgovorite da li postoje ograničenja u dužini teksta koji se unosi u obrazac ponovljena prijava.
O: Ne.
 
P: Molimo Vas komentar vezan na ponovnu prijavu. Želimo ponovno prijaviti projekt u ovom natječajnom roku, međutim uveli smo veće izmjene plana i metodologije rada. Zanima nas tko procjenjuje sličnost projektnih prijava s prošlogodišnjima i postoje li opcije eliminacije istih ukoliko se ove godine prijavimo kao novi projektni prijedlog bez ispunjavanja Obrasca za Ponovljenu prijavu.
O: Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključuje hrvatske i međunarodne stručnjake.
Navedeni obrazac dostupan je za provedbu vrednovanja i HRZZ panelima za vrednovanje i recenzentima. Obrazac za ponovljenu prijavu obvezan je dio prijavne dokumentacije za projektne prijedloge koji na prethodnom natječajnom roku nisu financirani, ali možete pojasniti da ste uveli veće izmjene.

14. 01. 2020.

P: U obrascu radni plan ovaj put se ne navode aktivnosti već samo rezultati. Priroda našeg projekta je takva da će se rezultati sastojati od publikacija, konferencijskih priopćenja i plakata na ljetnim školama. U tim rezultatima vjerojatno će se prezentirati svi dotadašnji rezultati, te će tako u stavku radnog plana biti uključeni svi suradnici i gotovo sve stavke financijskog plana. S obzirom da radni plan treba detaljno prikazati plan provođenja projekta, na koji način da se to postigne u ovom slučaju?
U radnom planu navodi se da treba u najviše 4000 znakova povezati financijska sredstva s radnim planom. Na što se odnosi tih 4000 znakova? Je li 4000 znakova dopušteno po razdoblju, ili po ostvarenom rezultatu?
O: Obrascem Radni plan potrebno je prikazati i rezultate istraživačkih aktivnosti, ne samo rezultate vezane uz publiciranje rezultata. U obrascu Radni plan za svako izvještajno razdoblje također se navode i ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati. Ograničenje od najviše 4000 znakova odnosi se na pojedino izvještajno razdoblje, odnosno prvih 12 mjeseci projekta te potom 18 mjeseci trajanja projekta.
 
P: Što u proširenom sažetku kod postignuća predlagatelja projekta znači "pripadajuće poveznice na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa"? Da li je to web stranica časopisa s "manuscript submission" informacijama?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Nastavno na excel tablicu financijskog plana koja je na mrežnoj stranici i sadrži samo 3 razdoblja (a u uputama je prikaz sa 4 razdoblja po godinama), može li se financijski plan kreirati prema godinama - 4, a ne 3 razdoblja?
P: Imam nekoliko upita vezanih oko ispunjavanja prijavne dokumentacije za otvoreni natječaj HRZZ-a.
Naime, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ dani su primjeri ispunjavanja radnog i financijskog plana, no natječajna i prijavna dokumentacija na mrežnim stranicama HRZZ-a se razlikuje. Ponajviše se razlikuje oko razdoblja.
U dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja financijskog plana piše da postoje 4 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-24. mjeseca, 25.-36. mjeseca, 37.-48. mjeseca), a u dokumentu „IP-2020-02_Financijski plan“ postoje 3 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-30. mjeseca, 31.-48. mjeseca).
Isto tako, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja radnog plana piše da postoje 5 razdoblja, bez oznaka vremenskog trajanja, a u dokumentu „IP-2020-02_Obrazac-Radni plan“ postoje 3 razdoblja također bez oznaka vremenskog trajanja.
Molio bih Vas dodatno objašnjenje oko termina „razdoblje“ zbog lakšeg ispunjavanja natječajne dokumentacije.
Također, molim dodatno objašnjenje za 4000 znakova u dokumentu „Radni plan“. Da li se taj broj odnosi na opis pojedinačnog rezultata ili za cijelo razdoblje?
P: Obrazac financijski plan sastoji se od 3 razdoblja. No, u uputama za IP-2020-02 je primjer financijskog plana s 4 razdoblja. Isto tako, u prilogu uputama za IP-2020-02 u Administrativnom obrascu se navode 4 razdoblja (i traže iznosi financiranja za svako od ta 4 razdoblja). Koji način raspodjele razdoblja na projektu je točan?
O: Financijski i radni plan se kod Istraživačkih projekata kreiraju u 3 razdoblja, prvo razdoblje 1-12 mj, drugo razdoblje 13-30 i treće razdoblje 31-48. U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima. U radnome planu ograničenje od 4000 znakova odnosi na pojedino izvještajno razdoblje (1-12, 13-30 i 31-48).
 
P: Može li se predvidjeti školarina za 2 doktoranda u financijskom planu? Za jednog u prvoj godini, a za drugog u drugom razdoblju. Naime, koliko znam, dozvoljeno je natjecati se na natječaj za zapošljavanje jednog doktoranada tijekom trajanja prve godine projekta te još jednom na sljedećem natječaju za zapošljavanje doktoranada, npr. u drugoj godini projekta.
O: Doktorandi se na istraživačkim projektima zapošljavaju preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Iz sredstava projekta moguće je planirati školarinu za jednog doktoranda godišnje. (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).
 
P1: U prošlom Natječaju, IP-2019-04, bilo je moguće nabaviti osnovnu računalnu opremu (stolno računalo, monitor) ukoliko je ta oprema namijenjena doktorandu koji se zapošljava projektom. U uputama za ovaj projekt nisam vidjela takvu napomenu. Znači li to da nije moguća nabavka osnovne uredske opreme za doktoranda koji se zapošljava projektom?
P2: S kojom stavkom radnog plana treba povezati troškove školarine doktoranda koji se zapošljava na projektu, s obzirom na to da se zapošljavanje doktoranda ne može navesti kao Rezultat u radnom planu? Isto pitanje vrijedi i za troškove plaće postdoktoranda.
O1: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost str.13 nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
O2: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana. U radnom planu potrebno je obrazložiti tražena sredstva na način da se opišu aktivnosti povezane s rezultatima koji doprinose ostvarivanju glavnih ciljeva. U tom smislu jedna od aktivnosti planiranog rezultata može biti uključivanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na projekt što podrazumijeva troškove  školarine odnosno plaće.
 
P1: Treba li u obrascu Potpora ustanove izričito navoditi rješavanje etičkih pitanja?
P2: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se koristiti, njen link na bazu Šestar i između ostalog navesti održavanje opreme. Kako definirati održavanje opreme? Je li dovoljno navesti u bazi Šestar da je oprema potpuno funkcionalna?
P3: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se nabaviti. Moramo li tu navesti samo novu opremu koju planiramo kupiti ili i upgrade i održavanje?
O1: Potvrda etičkog povjerenstva je zaseban dokument koji je potrebno priložiti neovisno o dokumentu Potpora organizacije.
O2: Održavanje opreme se odnosi na servisna održavanja opreme navedene u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O3: Potpora organizacije mora uključivati svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije također je nužno navesti opremu koja organizacija planira nabaviti kao potpora projektu.
 
P: U prijavnom obrascu je navedena sekcija g. Etička pitanja kako slijedi.
Dio g. Etička pitanja
U uputama za prijavu na natječaj nalazi se tablica u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, molimo da u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju priložite potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko potvrda nije dostavljena prilikom prijave projektnoga prijedloga, može biti dostavljena tijekom vrednovanja projekta.
Možete li mi molim vas reći gdje se točno može pronaći spomenuta tablica u kojoj su navedena etička pitanja, jer je ja ne mogu pronaći u dokumentu, Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020 godini, koji sam skinuo s vaših mrežnih stranica.
O: Tablica Etička pitanja nalazi se pod Natječajnoj i prijavnoj dokumentaciji na poveznici http://www.hrzz.hr/UserDocsImages/UIP%2005-2017/HRZZ_Eticka_pitanja.pdf
 
Poštovani, imam nekoliko pitanja vezano za prijavu na natječaj IP-2020-02:
P1: Navedeno je da je potrebno uz svaki uređaj dati i poveznicu na bazu Šestar. Misli li se pritom na link kojim se dolazi do uređaja, ili identifikacijski broj (ID) toj uređaja u bazi Šestar? Možete li dati primjer kako treba izgledati ta poveznica?
P2: U kojem dijelu obrasca Potpora institucije treba navesti novu opremu koja će se nabaviti projektom?
P3: Ukoliko se neki dio opreme, primjerice set pipeta, nabavlja za upotrebu u laboratoriju na drugoj instituciji (prijavitelj projekta je s PMF-a, a neki suradnici su IRB-a), na koji način se to navodi i navodi li se to uopće u potpori institucije?
O1: Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O2: U obrascu Potpora organizacije pod kategorijom Postojeća oprema koja  će se ustupiti na raspolaganje istraživačkoj grupi navodi se sva oprema koja je za provedbu projekta dostupna na
organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.
O3: Set pipeta ne smatra se opremom već materijalnim troškom istraživanja.

17. 01. 2020.
 
P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A, Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanj časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Pišu li se životopisi suradnika samo unazad zadnjih 5 godina i da li u striktno istoj formi kao i za predlagatelja projekta, ili može i u nekoj slobodnijoj formi koja uglavnom pokriva rubrike iz popisa postignuća?
Smije li se dio teksta unutar obrasca koji objašnjava kako se nešto mora pisati izbrisati? - npr. smije li se u dole navedenom tekstu izbrisati dio iza zagrade
  2. List of projects (please list projects accepted for funding and project proposals submitted to this or other calls in which yor are the PI or an associate. Please state the source of funding, role within the project (Principal Investigator/ Team member)  requested or received funds, title of the project. Please provide links to the websites of the funded projects
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu. Opisi rubrika u popisu postignuća nije moguće brisatii.
 
P: Da li je potrebno Obrazac za ponovljenu prijavu ispuniti samo na hrvatskom jeziku ili na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.

21. 01. 2020.

P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti” 2020. (IP-2020-02), da li je prijavitelj koji je prijavio projekt u sklopu programa Znanstvene suradnje i ostvario vrlo dobre recenzije no projekt nije odobren za financiranje dužan ispuniti  Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ukoliko se radi o istom ili sličnom projektnom prijedlogu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U prethodnim natječajima za IP su usavršavanja bila ograničena na 14 dana. U uputama za ovaj natječaj to ne piše, ali i dalje piše u excel formularima za financije. Moje pitanje: je li usavršavanje ograničeno na 14 dana?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom da li je potrebno prevoditi tekstove recenzenata i panela sa engleskog jezika ili je dosta samo objašnjenje, odn. odgovore napisati na hrvatskom?
O: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom jeziku nije potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski jezik, moguće ih je kopirati na engleskom jeziku, a odgovor napisati na hrvatskom jeziku.
 
P: U HR verziji obrasca Prošireni sažetak stoji "najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu" dok navedeno ne postoji u ENG verziji. Koja od dvije verzije je ispravna?
Ukoliko u prethodnom pitanju ispravna HR verzija (4 str + naslovnica) što se broji kao naslovnica? Po našem shvaćanju, to je prva stranica nepopunjenog obrasca koji se može naći na stranicama Zaklade (a sadrži pojašnjenja za svaki pojedini dio, naslove i slično), te bi to u stvarnosti značilo da je ukupan dozvoljen broj stranica 4+1=5. Da li je naše razmišljanje ispravno?
Da  li se u prošireni sažetak mogu dodavati reference i da li one ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu, odnosno najviše pet stranica. U obrazac Prošireni sažetak nije potrebno navoditi reference.
 
P: Da li reference u prijavnom obrascu ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Popis referenci ne ulazi u ograničenje broja stranica.
 
P: U dijelu teksta gdje se opisuju životopisi suradnika navedeno je:
Dio b.  Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi)
Vezano uz dio "opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta", treba li tu navoditi opis profila i kompetencije za doktoranda i postdoktaranda koji se namjeravaju zaposliti (ostali suradnici već jesu zaposleni)?  Ako da, koju bi strukturu trebao slijediti taj opis kompetencija? Isto na jednoj strani?
O: Za doktoranda i poslijedoktoranda koji se planiraju zaposliti na projekt potrebno je dostaviti opis profila i kompetencija u slobodnoj formi do najviše jedne stranice.
 
P: Za prijavu istraživačkog projekta na novi natječaj HRZZ traži se potvrda da su publikacije imale istorazinsko vrednovanje. Može li kao potvrda poslužiti web adresa stranica PubMed-a ili Wos-a gdje je naslov publikacije citiran?
O: Potrebno je dostaviti poveznicu iz koje je vidljivo da časopis u kojem je rad objavljen provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).
 
P: Da li se u Prijavnom obrascu kod životopisa sudionika projekta piše po rubrikama Track record, ali za cijelu karijeru sudionika pošto je voditelj projekta stručnjak na području projekta dok su sudionici često znanstvenici sa iskustvom na određenom području nužnom za provedbu projekta, koje nije nužno stečeno u zadnjih 5 godina?
O: U popisu postignuća suradnika potrebno je navesti radove relevantne za područje istraživanja kojim se projektni prijedlog bavi.
 
P: Vezano za upis opreme koje matična institucija stavlja na raspolaganje projektu u bazu podatak Šestar. Naime, na naslovnoj stranici baze (https://sestar.irb.hr/) je stajalo (a što je koliko sada vidimo uklonjeno) da se tu upisuje oprema vrijednosti veće od 400.000 kuna kao i posebna/specifična oprema manje vrijednosti. Da li je za potrebe ove prijave potrebno unijeti svu opremu (npr. 3D printere, radne stanice, dronove, osciloskope, i slično) koju institucija stavlja na raspolaganje neovisno o njezinoj vrijednosti ili postoji neko ograničenje? Tj. da li postoji neki dogovor portala i HRZZ-a vezano za navedeno?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.

Prihvatljivost troškova


10. 01. 2020.

P: S obzirom na natječaj Istraživački projekti 2020 (IP-2020-02), zanima me je li prihvatljivi trošak kupnja rabljene opreme veće vrijednosti iz inozemstva? Nabavljali bismo rabljeni stroj iz inozemstva vrijednosti 300.000 – 350.000 kn (PDV uključen). Nabavljalo bi se od ovlaštenih tvrtki i s garancijom, a radi se o tzv. obnovljenom (“refubrished”) stroju.
Nadalje, po zakonu bi taj iznos trebao ići na Javnu nabavu, ali ona u ovom slučaju nije moguća, jer nema hrvatskih poduzeća koja prodaju takvu vrstu strojeva. Na koji način bi se onda organizirala nabava?
O: Kupovina rabljene opreme dozvoljena je ako je to u skladu s realnim potrebama projekta, što procjenjuje panel za vrednovanje. Za svu nabavljenu opremu potrebno je priložiti odgovarajuće financijske isprave - fakturu/račun (R1/R2) koji treba glasiti na ime ustanove s kojom je sklopljen ugovor o financiranju; za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn uz fakturu potrebno je dostaviti i tri ponude.
Upit vezan za proces javne nabave potrebno je provjeriti s matičnom organizacijom.
 
P: Da li je dozvoljeno predvidjeti trošak kompjutora za PhD studenta koji će biti zaposlen preko HRZZ?
O: Da. Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini nabavka računala moguća je za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
 
P: Namjeravamo prijaviti istraživački projekt te imamo dva pitanja u vezi financiranja istraživačkih projekata:
1. Financiranje konferencija - postoji li limit od ukupnih dozvoljenih financijskih sredstava koji se može koristiti za financiranje aktivnog sudjelovanja na domaćim i inostranim konferencijama?
2. Financiranje tehničara - postoji li limit koliko se može potrošiti na financiranje tehničara te mora li potencijalni tehničar zadovoljavati određene kvalifikacije, odnosno stručnu spremu?
O1: U okviru kategorije Diseminacija i suradnja dopušteni su troškovi koji su potrebni za odlaske na konferencije i kongrese. Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci. Planirani troškovi bit će predmet vrednovanja.
O2: Limit iznosa za financiranje tehničara nije određen, no angažman tehničara dozvoljen je jedino za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja. Troškove tehničke i/ili stručne pomoći voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu. Pritom je uz financijsko izvješće potrebno navesti kompetencije koje su potrebne za konkretan posao tehničke i/ili stručne pomoći, opisati kako je odabrana osoba koja radi taj posao, dokaz o kvalifikacijama za provedeni posao, satnicu i cijenu sata rada te opseg zadataka koji je svaka osoba provodila.
 
P: Također me zanima navode li se troškovi oglašavanja natječaja za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda pod posredne troškove u financijskom planu, budući da ta stavka više nije unaprijed zadana u obrascu.
O: Troškovi oglašavanja natječaja nisu dopušteni troškovi te se ne navode u financijskom planu.
 
P: U uputama stoji da iznosi u financijskom planu na engleskome jeziku trebaju biti navedeni u eurima, dok u samome obrascu stoji da trebaju biti navedeni u kunama. Koji je od ta dva podatka točan?
O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku, za potrebe lakšeg razumijevanja predloženog financijskog plana u drugom krugu vrednovanja, troškove je potrebno izraziti  u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.

17. 01. 2020. 

P: U natječaju „Istraživački projekti“ navedeno je da je najveći iznos financiranja od 1.000.000,00 do 1.500.00,00 Kn. Zanima me postoje li ograničenja vezano uz raspodjelu sredstava po godinama? Npr. je li moguće u prvoj godini imati budžet od 350.000,00 Kn, drugoj 300.000,00 Kn, trećoj 250.000,00 Kn te četvrtoj 100.000,00 Kn? Ili postoji definiran maksimum po godini (250.000,00 Kn godišnje)?
O: Natječajem nije određeno ograničenje traženih troškova po godini, no preporuča se da troškovi budu ravnomjerno raspoređeni po razdobljima. Traženi iznos po godinama potrebno je uskladiti s projektnim aktivnostima.
 
P: Vezano za prijavu istraživačkog projekta zanima me je li u Excel tablici “financijski plan” moguće stupce podijeliti na 4 godine po npr. 1-12mj. 13-24mj, 25-36mj. i 37-48mj.
O: Navedeno nije moguće. Financijski plan se dostavlja u formi obrasca dostupnog na mrežnim stranicama HRZZ-a, a vezan je uz izvještajna razdoblja nakon kojih slijede isplate financijskih sredstava.

21. 01. 2020.

P: Prijavljujem Istraživački projekt za natječaj IP-2020-02 Hrvatske zaklade za znanost koji je raspisan 29.11.2019. godine. Imam jedan upit:
a) u uputama za popunjavanje financijskog plana piše sljedeće  usluge za provođenje istraživanja; trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga neće se financirati ovim natječajem. Za procjenu opravdanosti/prihvatljivosti troškova usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
Za prijavljeni istraživački projekt tijekom trajanja od 48 mjeseci na stavke usluge analiza se predlaže sve skupa 51 500, 00 kn za pojedine stavke analiza tj. za prvu godinu 7500,00 kn, za razdoblje (13-30
mjesec) 36000,00 (ukupna vrijednost analiza, nije samo jedna usluga), za razdoblje (31-48 mjesec) 8000,00 kn.
Navedene usluge analiza se provode na različitim Institucijama koje jedine i imaju te Instrumente u RH. Moj upit je da li mogu staviti te iznose za trošak analiza ili ne? Napominjem da je taj iznos za sve 4 godine i da se radi o pojedinim uslugama analiza, a ne o jednoj usluzi analize.
O: Navedene troškove moguće je planirati u potkategoriji usluge. Ako iznos troška pojedine usluge iznosi 35.000,00 kn ili više potrebno je dostaviti tri ponude ili obrazloženje da neke ustanove jedine u Hrvatskoj provode pojedine analize.
 
P: 1. Budući da su iznosi troškova objave u Open access časopisima sa većim faktorom odjeka za samo jedan rad redovito veći od definiranog limita od 10.000 kn (pogotovo budući da se na njih još obračunava i PDV), da li je razliku moguće financirati iz drugih izvora? Ukoliko je odgovor potvrdan, da li to treba negdje posebno u prijavi navoditi?
2. Budući da smo prijavu slali i na prethodni natječaj znamo kako je financijski plan trebalo detaljno ispuniti (za prvu godinu i povezati sa rezultatima). Koliko vidimo sada se to nigdje u uputama eksplicite ne traži, pa je stoga naše pitanje da li postoji razlika između detaljnosti popunjavanja financijskog plana za prvo i svako sljedeće razdoblje i da li treba postojati u financijskom planu veza između stavki i rezultata (vidimo da se sada nešto slično traži u proširenom sažetku)?
O: 1. Navedeno je moguće, u financijskom planu projekta potrebno je prikazati samo iznos koji će pokriti HRZZ, u skladu s uvjetima natječaja.
2. Financijski plan za prvu godinu potrebno je detaljnije razraditi, a za troškove planirane u narednim razdobljima dovoljno je prilikom prijave projektnog prijedloga navesti okvirne iznose prema kategorijama financijskog plana. U proširenom sažetku i Prijavnom obrascu potrebno je povezati tražene resurse za sva razdoblja projekta s planiranim aktivnostima.
 
P: U financijski  plan treba unesti kongrese samo za 1. godinu. Da li je dovoljno za druga 2 projektna razdoblja samo unesti ukupnu svotu koja će se potrošiti na odlaske na kongrese i ako da u koju rubriku ako još nije odlučeno na koje konferencije bi se išlo:
                4.4. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u RH
                4.5. Sudjelovanje na domaćoj znanstvenoj konferenciji
                4.6. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u inozemstvu
O: Troškove planiranih konferencija za prvu godinu projekta potrebno je specificirati zasebno za svaku konferenciju. Za naredna razdoblja troškove konferencija potrebno je prikazati zbirno prema navedenim potkategorijama navodeći broj planiranih konferencija te troškove koje obuhvaćaju.
 
P: Imam dva pitanja vezana za obrazac Financijski plan - kategorija 4. 
Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje:
Za ciljanu konferenciju još nemam točan datum, no održava se svake tri godine i to obično u rujnu ili listopadu. Budući da je trajanje projekta 1.10.2020 - 30.09.2024,  očekivani termini konferencije su na granici između 1. i 2. razdoblja (2021.) ili na samom kraju projekta (2024.).
1. Je li moguće da se,  nakon sto se saznaju pravi datumi, konferencija prebaci u pravo razdoblje (u slučaju da sam je upisala pod krivim razdobljem) - je li moguće prebacivanje u ranije i kasnije razdoblje?
2. Je li moguće otići na konferenciju ako ona bude organizirana nakon kraja projekta (npr. u listopadu 2024.)?
O: 1. Navedeno je moguće te se prilagođava prilikom podnošenja periodičnog izvješća
2. Svi troškovi određenog izvještajnog razdoblja moraju datirati unutar toga izvještajnog razdoblja, te se ne mogu odnositi na troškove nastale nakon razdoblja ili kraja projekta.
 
P: Da li pod troškove usluga mogu ići troškovi za korištenje instrumenta? Iako je instrument prisutan na instituciji na kojoj jedan od suradnika radi institucija naplaćuje korištenje kako bi pokrila održavanje instrumenta.
O: Troškove najma opreme moguće je navesti u potkategoriji usluge te će biti predmet vrednovanja.

Radni plan


20. 12. 2019. 

P: Da li se kod radnog plana (u zadnjem stupcu "Član istraživačke grupe") može upisivati više imena ili samo jednog člana istraživačke grupe? Tj., da li u redovima (uz stavke D1, D2 itd.) može biti samo jedan suradnik ili više njih? Ako je samo jedan da li se redovi s rezultatima (D1, D2 itd) ponavljaju s istim rezutatom za različite suradnike koji su radili na istoj problematici?
Primjeri: (1) Više suradnika obavlja u isto vrijeme zajedno terenski rad ili (2) više suradnika su autori znanstvenog rada ili prezentacije za kongres - piše li se za svakoga zasebni red ili može u istom redu bit više imena?
O: U istom redu može biti navedeno više suradnika, tj. upisuju se svi članovi istraživačke grupe koji sudjeluju u nekoj aktivnosti. 

10. 01. 2020.

P: U primjeru radnog plana nisu navedene Kontrolne točke kao ni trajanje aktivnosti.
Da li da ih sami uvrstimo u Radni plan?
O: Radni plan sastoji se od podataka o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje, a ispunjava se sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. Nije potrebno navoditi kontrolne točke niti trajanje aktivnosti u radnom planu.
 
P: Zanimaju me odgovori vezani uz radni plan:
1. Je li razdoblje odgovara jednoj godini, tj. 12 mjeseci ili ovisi kako tko impostira?
2. Hoće li se tražiti da svaki rezultat korespondira određenom razdoblju / periodu godine, jer u ovom trenutku u radnom materijalu nema tog stupca u kojem se upisuju mjeseci?
3. Pišu li se,  unutar razdoblja, rezultati vremenskim redoslijedom, kako se događaju, ili vezano uz brojeve ciljeva tj. 1. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.), 2. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.) i na taj način imamo iste nazive za različite rezultate?
O1: Prvo razdoblje se odnosi na pravih 12 mjeseci trajanja projekta, a drugo i treće razdoblje na 18 mjeseci trajanja projekta.
O2 i 3: Svaki rezultat se povezuje s pripadajućim ciljem (ciljevima) što se u dokumentu označava pripadajućom oznakom. Na primjer, uz svaki rezultat treba stajati (povezano s O1 i O3).

17. 01. 2020.

P: U sekciji 6 na stranici 18 i 19 dokumenta pod nazivom Upute za prijavitelje natječaja HRZZ u 2020 godini piše kako radni plan mora sadržavati plan diseminacije.
U radnom planu (na hrv. i eng.) kojeg sam preuzeo s vaših internetskih stranica nema rubrike plan diseminacije.
Možete li mi molim vas objasniti na gdje je točno potrebno unijeti plan diseminacije. Kao zasebnu rubriku na kraju dokumenta? Kreirati zaseban dokument?
O: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim Rezultatima u radnome planu.
 
P: 1. U uputama za pisanje radnog plana stoji da se u radni plan ne navodi pisanje izvješća. Međutim u primjeru tablice radnog plana su navedeni primjeri:
D1. Izvješće o obrađenim uzorcima....
D4. Izvještaj o spoznajama o temi istraživanja....
Molim vas objašnjenje koju onda vrstu izvješća stavljamo u radni plan?
2. Da li se u radnom planu povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute (“Molimo obrazložite..... rezultati.”), odnosno da li se onda maksimum od 4000 znakova odnosi samo na tu kućicu ili sva polja u pojedinom razdoblju (dakle i na rezultate i članove)? Također me zanima je li 4000 znakova s razmacima ili bez? Ako se povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute koje su pisane kao Open Sans 8, unosi li se tekst kao Open Sans 8 ili Open Sans 10?
O1: U radnom planu ne trebaju se navoditi periodična izvješća koja se dostavljaju Zakladi na karaju svakog izvještajnog razdoblja, a predstavljaju ugovornu obvezu voditelj projekta.
U obrascu Radni plan primjerom su navedena izvješća proizašla iz provedenih projektnih aktivnosti koje je moguće prikazati kao ostvareni rezultat, npr. provedeno je terensko istraživanja, obrađeni su podaci i kao dokaz ostvarenog rezultata provedenog terenskog može se dostaviti, npr. Izvještaj o obrađenim podacima.
O2: Povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava navode se u rubriku ispod planiranih rezultata projekta, a ograničenje se odnosi samo na taj dio radnog plana. Ograničenje se odnosi na 4000 znakova bez razmaka. Tekst se unosi u fontu Arial ili Open Sans 10.

Voditelji i suradnici


20. 12. 2020.

P: Voditelj sam aktualnog istraživačkog projekta uklonjena šifra projekta koji završava 31.03.2021.
Da li je moguće da se prijavim na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte s namjerom da se novi istraživački projekt, ukoliko bi bio odobren za financiranje, nastavi odmah nakon završetka aktualnog uklonjena šifra projekta projekta?
O: Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće. Voditelji projekata koji završavaju do 31. prosinca 2020. mogu se prijaviti na tekući natječaj.
 
P: Planiram prijaviti projekt  na nadolazeći natječaj HRZZa te me interesira sljedeće:
S obzirom da radim na prijedlog projekta s kolegom (strancem) sa Sveučilišta u SAD-u, interesira me je li moguće da kolega bude u svojstvu istraživača na projektu, a da ima pravo na sudjelovanje u aktivnostima koje su unutar odobrenih troškova, primjerice:
- financirane odlaske na konferenciju
- financirane dolaske na radionice organizirane od strane voditelja
O: Za inozemne članove istraživačke grupe dozvoljeni su troškovi sudjelovanja na konferencijama u Republici Hrvatskoj kao i dolasci na radionice koje se organiziraju na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
 
P: Molila bih Vas za informaciju postoji li definirani minimalni postotak radne opterećenosti za voditelje istraživačkih projekata?
S obzirom da je u Natječaju i Uputama za prijavitelje navedeno da jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, između ostalog kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome, zanima me kako se u tom slučaju mogu rasporediti postotci radne opterećenost.
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije definiran natječajem. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.
 
P: Planiram prijaviti Istraživački projekt 2020 te bi me zanimalo može li voditelj projekta uzeti slobodnu studijsku godinu tijekom trajanja projekta?
O: Korisnici sredstava dužni su Zakladu obavijestiti o svim promjenama koje mogu utjecati na provedbu projekta, a osobito o planiranim statusnim promjenama. Za svako kontinuirano izbivanje dulje od 3 mjeseca koje se reflektira na provedbu projekta, potrebno je podnesti Zahtjev koji se potom upućuje na vrednovanje.
 
P: Molio bi vas za informaciju, da li mogu prijaviti istraživački projekt na natječaj IP-2020-02 pošto je rok za prijavu 13. veljače 2020., a moj trenutni projekt traje do 29.02.2020.?
O: Da. Jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine (uključujući).
 
P: 1. U prijavi istraživačke skupine za istraživački projekt IP-2020-02 ne vidim da postoji sudjelovanje istraživača u svojstvu konzultanta, kao je bilo u pozivu IP-2018. Da li to znači da takvo sudjelovanje više nije moguće? U tom slučaju me zanima ima li kakva opcija da se prijavi osoba koja je trenutno prijavljena na dva HrZZ projekta koja oba završavaju 2021.  i sada je ne mogu prijaviti kao suradnika.
2. Nastavno na prethodno pitanje, da li je moguće staviti u plan rada uključivanje osobe u drugoj godini projekta, budući da se trenutno ne može uključiti?
3. Trenutno sam suradnica na dva HrZZ projekta (uklonjene šifre projekta). Može li mi voditelj projekta HrZZ (uklonjena šifra projekta) dopustiti da odem s njegovog projekta krajem 2020. (trajanje projekta je predviđeno do 28.2.2021.) kako bih mogla prijaviti vlastiti projekt, budući da je eksperimentalni dio na navedenom projektu pri kraju?
O1: Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva. U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2020-02, niti će moći biti prijavitelj. Moguće je zatražiti naknadno uključenje suradnika na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.
O2: Prilikom prijave projektnog prijedloga svi suradnici koji su navedeni u radnome planu trebaju biti registrirani u EPP sustav. Novog suradnika možete naknadno uključiti u projekt kada za to budu postojali uvjeti, a potrebno je podnesti Zahtjev za uključivanjem suradnika koji se upućuje na vrednovanje te priložiti izmjene radnoga plana.
O3: U trenutku prijave projektnog prijedloga trebaju biti zadovoljeni uvjeti za voditelja projekta - jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.
P: Kao voditelj uspostavnog istraživačkog projekta čija je provedba završila 31.12.2018., planiram se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“. U tekstu natječaja „Istraživački projekti“ kod opisa Predlagatelja projektnog prijedloga pod drugom točkom navodi se uvjet dokazanog uspješnog mentorstva mladih istraživača:
aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu što je razvidno iz popisa postignuća voditelja projekta, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja koje predlaže u projektu) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača;“.
Ja sam bio voditelj uspješno provedenog uspostavnog istraživačkog projekta (uklonjena šifra projekta) te sam trenutno, u okviru tekućeg „Projekta razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, mentor doktorandu koji je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije (predviđeni datum obrane srpanj 2019.). U koautorstvu s doktorandom objavio sam rad u časopisu iz prve kvartile. Osim ovog mentorstva nisam bio mentor doktorandima. Uz mentorstvo doktoranda, do sada sam mentorirao izradu 40 završnih i diplomskih radova na preddiplomskim i diplomskim studijima.
Molio bih vas povratnu informaciju je li moja prijava na natječaj „Istraživački projekti“ prihvatljiva s obzirom da do roka za prijavu na natječaj neću biti mentor doktorandu koji je obranio doktorsku disertaciju.
O1: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5, među ostalim navedenim kriterijima, očekuje se da prijavitelj projektnog prijedloga ima iskustvo u vođenju istraživačke grupe i sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje. Ne radi se o eliminacijskom kriteriju, no možete navesti da ste mentor doktorandu čija se obrana doktorskog rada očekuje.

10. 01. 2020. 
 
P: Sa željom mogućnosti apliciranja na Vaš natječaj pod nazivom “Istraživački projekti”, ljubazno Vas molim detaljnije pojašnjenje, koje ne mogu pronaći u uputama za prijavitelje:
1. Naime, apstrahirano je da financirate Bruto II plaće “samo za zapošljavanje mladog istraživača”. Molim Vas definirajte, što podrazumijevate pod pojmom mladog istraživača, kako ne bismo pogriješili u interpretaciji?
2. Točkom 4. je definirano da sufinancirate osim plaće mladog istraživača i/ili Bruto II plaću poslijedoktoranda, no kako je to osoba koja “se bavi do 10 godina od upisivanja doktorskog studija znanstvenim radom”, koliko ta osoba mora imati minimalno godina, ili to nije bitno?
3. Nadalje, nigdje nije precizirano da li financirate bruto II plaće budućeg voditelja projekta koji je stalno zaposlen kao doktor znanosti na Ustanovi koja se planira prijaviti na natječaj. Da li to financirate i u kojem obimu?
4. Mogu li suradnici/članovi grupe na projektu biti u honorarnom odnosu s Ustanovom? Tako da im se isplaćuje naknada kroz drugi dohodak, ili moraju biti zaposleni s punim radnim vremenom? Ako da, u kojem obimu to sufinancirate?
O1: Mladi istraživači na HRZZ projektima su doktorandi i poslijedoktorandi. Iz sredstava Istraživačkih projekata moguće je zaposliti isključivo poslijedoktoranda.
O2: Kronološka dob poslijedoktoranda nije element za procjenu prihvatljivosti.
O3: HRZZ ne financira plaću voditelja projekta. Prema uvjetima objavljenog natječaja voditelj projekta je znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
O4: Suradnicima na projektu se iz sredstava HRZZ projekta ne može isplaćivati naknada.
 
P: Mogu li suradnici u istraživanju biti državljani RH koji rade na drugim sveučilištima izvan RH i pod kojim uvjetima ?
O: Da. Kao dio prijavne dokumentacije potrebno je dostaviti pismo namjere suradnika koji nisu zaposleni na matičnoj instituciji voditelja projekta, a njihova uloga u provedbi projekta treba biti vidljiva u projektnom prijedlogu i radnom planu.
 
P: U slučaju umirovljenja voditelja projekta tijekom provedbe odobrenog projekta može li njegov zamjenik biti iz druge institucije (različite institucije od voditeljeve) ?
O: Prijavu na natječaj potpisuju organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije koja je prijavitelj projektnog prijedloga.

14. 01. 2020.

P: Planiram ponovo prijaviti dorađenu verziju UIP-a s prošlog calla. S obzirom da više ne mogu prijavljivati UIP (jer mi upravo ističe 7. godina od doktorata), prijavit ću IP. Imam dva pitanja:
1.) Smije li mi dosadašnja suradnica iz inozemstva (Njemačka državljanka) biti suradnik i na IP-u i, ako da, mora li i ona ispuniti svoj EPP profil? Ako mora ispuniti profil, može li samo na engleskom ili mora i na hrvatskom (koji ne govori i bit će joj problem popuniti)?
2.) S obzirom da na ovom callu nema mogućnosti prijave suradnika u svojstvu konzultanata, znači li to da apsolutno nikako ne možemo uključiti ljude koji su već na dva aktivna HRZZ projekta, a koji će sigurno sudjelovati na našem projektu jer će nas svojim iskustvom savjetovati, usmjeravati i pomoći kod obrade podataka? Ako ipak postoji mogućnost njihova uključivanja, možete li nam, molim vas, reći u kojem svojstvu (ako sam dobro shvatila, u IP su svi u svojstvu suradnika i nema posebnih raščlanjenja uloga)?
O1: Navedeno je moguće. Svi suradnici na projektu moraju se osobno registrirati u EPP sustav te popuniti tražene registracijske podatke, nakon čega dobivaju identifikacijski broj (IB). Identifikacijski broj suradnika služi podnositelju projektnog prijedloga za prijavu suradnika na projekt. Prilikom registracije u EPP sustav moguće je odabrati sučelje na engleskom jeziku.
O2: Jedan istraživač može istodobno sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji sudjeluju na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.
 
P: Prijavila bi se na natječaj za projekt IP-2020-02 na kojem bi bio i suvoditelj zbog mog odlaska u mirovinu u listopadu 2023. g. Da li to onemogućuje suvoditelja da prijavi svoj projekt na idućem natječaju (dakle u razdoblju 2021-2023)? Može li suvoditelj preuzeti projekt u studenom 2022.?
O: Suvoditelj u potpunosti zamjenjuje voditelja projekta njegovim odlaskom u mirovinu. S obzirom da jedan istraživač može istodobno biti voditelj jednog istraživačkog projekt navedeni suvoditelj ne može prijaviti svoj projekt u ulozi voditelja. Promjena voditelja projekta u slučaju njegova odlaska u mirovinu moguća je jedino u drugoj polovici provedbe projekta, ali je nužno da se ona predvidi već u projektnoj prijavi.
 
P: Planiram prijaviti istraživački projekt iz polja povijesti umjetnosti te me vezano za suradnike zanima sljedeće:
  1. u projekt namjeravam uključiti doktoranda pred završetkom doktorskog rada, mora li on imati matični broj znanstvenika?
  2. obzirom na specifičnost polja istraživanja, povijesti umjetnosti, suradnja s kolegama iz muzeja je vrlo važna za provedbu projekta. Kolega nema doktorat znanosti, ali je u zvanju muzejskog savjetnika i sudjelovat će u svim zajedničkim aktivnostima na projektu. Kako ga mogu uključiti u projekt (nema matični broj znanstvenika)?
  3. moraju li suradnici iz inozemstva imati matični broj znanstvenika?
  4. moraju li suradnici koji rade u ne-znanstvenim institucijama (muzeji) imati suglasnost ravnatelja, ako će njihovo sudjelovanje na projektu biti realizirano mimo njihovog službenog radnog vremena (nema umanjenja radnih obaveza u matičnoj instituciji)?
O1: Moguće je prijaviti suradnika koji nema matični broj znanstvenika. Po primitku matičnog broja  potrebno je ažurirati profil suradnika u EPP sustavu.
O2: Suradnici na HRZZ projektu doprinose provedbi projekta svojim znanjem i ne moraju imati matični broj znanstvenika. Možete ga uključiti na projekt u funkciji  suradnika – istraživača.
O3: Ne.
O4: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji trebate priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.
 
P: Imam dva pitanja vezana uz natječaj Istraživački projekti:
1. ukoliko mi je suradnik osoba koja radi u osnovnoj školi, ali ima doktorat znanosti i radove u temi koju prijavljujem, na koji način on piše pismo namjere? Tko ga potpisuje osim njega?
2. Pišemo li za studenta suradnika i ime, treba li i njegov životopis i reference budući da ih ima (tri rada u temi koja se prijavljuje)?
O1: Pismo namjere suradnika iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove u kojoj je zaposlen i suradnik.
O2: Za sve suradnike potrebno je navesti životopis i odgovarajuće kompetencije za rad na projektu.
 
P: Molim Vas za pojašnjenje kako navesti suradnike koji će raditi na projektu a u stalnom su radnom odnosu na drugoj instituciji (partner na projektu).
Radi se o dvoje kolega, oboje su doktorandi a jedan od njih bi do kraja godine trebao braniti doktorsku disertaciju.
Da li ih navesti kao stručne suradnike uz napomenu da su doktorandi ili ih navesti kao doktorande (iako se projekt financijski neće teretiti školarinom)?
O: Status doktoranda na projektu dodjeljuje se samo suradnicima kojima se iz projekta plaća školarina ili koji se zapošljavaju putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ostali doktorandi također mogu biti uključeni na projekt, neovisno o njihovu broju, ali u statusu suradnika - istraživača, te se za njih mogu predvidjeti troškovi i aktivnosti.

21. 01. 2020.
 
P: Molim vas odgovore na slijedeće upite vezane za natječaj za prijavu Istraživačkih projekata:
1.Postoji li minimalan i maksimalan broj članova/suradnika u istraživačkoj grupi?
2.Moraju li istraživači/suradnici na projektu biti u znanstvenom zvanju?
O1: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.
O2: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta. 

Doktorandi i poslijedoktorandi


20. 12. 2020. 

P: Hoće li po završetku vrednovanja istraživačkih projekata 2020. god ponovo biti raspisan natječaj za zapošljavanje doktoranada (odnosno odabir mentora) "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti"?
O: Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2020-02, pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata, odnosno natječaj će biti raspisan kad budu poznati rezultati vrednovanja projekata s roka IP-2020-02.
 
P:
1. U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da "pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine", a projekt traje četiri godine. Odnosi li se taj uvjet na njegovo primanje plaće u razdoblju od prve dvije godine, nakon čega bi i dalje bez naknade nastavio sudjelovati u radu projekta, ili općenito na njegov sveukupni znanstveno-istraživački doprinos te izvođenje nastave (ako je riječ o Sveučilištu), dakle nakon te dvije godine ne bi više mogao sudjelovati u projektu?
2. S obzirom da u navedenom projektu naglasak nije na zapošljavanju doktoranada, zanimalo bi me je li potrebno zaposliti doktoranda ili na projektu može biti zaposlen samo jedan poslijedoktorand.
O:
1. Uvjet se odnosi na financiranje plaće iz sredstava projekta. Nakon isteka dvije godine poslijedoktorand može ostati na projektu u funkciji suradnika.
2. Natječajem nije propisana obaveza zapošljavanja poslijedoktoranda ili doktoranda.

17. 01. 2020.

P: Molila bih Vas za informaciju mogu li poslijedoktorand, koji bi bio zaposlen na projektu te doktorand, kojem bi se platila školarina, biti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU?
O: Na natječaj za zapošljavanje doktoranda odnosno poslijedoktoranda raspisuje matična organizacija i na natječaj se mogu javiti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU.
 
P: U okviru projekta prijavljenog na prošli natječaj "Istraživački projekti" (IP-2019) planirano je moje sudjelovanje u ulozi doktoranda (putem financiranja školarine iz projekta). Međutim, taj projekt nije prošao na natječaju te nije preporučen za financiranje. Ja sam svejedno upisao doktorski studij u ovoj akademskoj godini (2019/2020) te zbog izvrsnosti ostvario oslobađanje od plaćanja školarine.
Moja pitanja su:
Budući da će se gore navedeni projekt prijavljivati ponovno na ovogodišnji natječaj (IP-2020), mogu li i sada biti prijavljen kao doktorand, s obzirom da ne moram plaćati školarinu pa da školarina neće biti potraživana u ovogodišnjoj prijavi projekta?
Ako to nije moguće, postoji li za mene mogućnost zaposlenja i primanja plaće na projektu putem "Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti" ?
O:  Moguće je sudjelovanje na navedenom projektu u ulozi suradnika – istraživača, s obzirom da se funkcija doktoranda dodjeljuje jedino u slučajevima kada se plaća financira iz sredstava HRZZ-a. Postoji mogućnost zaposlenja na projekt u ulozi doktoranda putem "Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti" čiji je rok za prijavu 21. siječnja 2020.
 
P: U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da "pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine", a projekt traje četiri godine. Zanima me može li se nakon isteka dvije godine plaće prvog postdoktoranta zaposliti novi postdoktorant na istome projektu.
O: Navedeno je moguće.