Odgovori na upite - UIP-2020-02

Pri objavi upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga će neki upiti biti uopćeni.
Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati.


Uvjeti natječaja
Natječajna dokumentacija
Radni plan
Financijski plan
Voditelji i članovi istraživačke grupe
Doktorandi i poslijedoktorandi

Uvjeti natječaja

20. 12. 2019. 

P: Naš prijedlog studije spada u znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, međutim imamo dilemu oko znanstvenog polja, kliničke medicinske znanosti ili temeljne medicinske znanosti. Naime kao prijavitelj radim na Medicinskom fakultetu, i moj PhD i postdoktorski rad je bio u biomedicini i  temeljnim medicinskim znanostima. Drugi članovi tima su imunolozi, molekularni biolozi i biokemičari. Okupljamo se kako bi istražili terapijsku metodu stimulacije mozga kod psihijatrijskih pacijenata a učinci terapije se prate metodama imunologije i signalnih molekula, neurofiziologije, i kliničkim testovima (psihijatrijski i psihološki testovi).  Sva istraživanja bi se radila na Medicinskom faksu, osim kontrolnih testiranja u bolnici koja su dio standardne zdravstvene njege. Ovaj dio kontrolnih kliničkih testiranja se nalazi u etičkoj odluci i u sklopu sporazuma fakulteta i bolnice tako da nećemo tražiti člana istraživačkog tima koji bi "radio regrutaciju i ta testiranja" već je to dio  dogovora između dvije institucije.  Projekt "trenutno" pripada temeljnim medicinskim znanostima, neuroznanosti i medicinskoj biokemiji zbog naše primarne vokacije svih članova tima i metoda koje ćemo primjenjivati, a zbog pacijenata (psihijatrija) recimo da "pripada" kliničkim medicinskim znanostima.
O: U EPP sustavu prilikom popunjavanja Administrativnog obrasca možete označiti više različitih polja kojima pripada tema istraživanja.
 
P: Hoće li u slijedeća dva mjeseca biti organizirana neka tribina ili radionica vezana uz Uspostavne istraživačke projekte?
O: Predstavljanje otvorenih natječaja bit će održano u narednim mjesecima prije isteka roka prijave na natječaj. Informacije o predstavljanju otvorenih natječaja bit će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama Zaklade.
 
P: Iz natječajne dokumentacije te odgovora na pitanja iz prethodnih godina mi nije jasno da li je planiranje zapošljavanja doktoranda (ili postdoktoranda) nužan uvjet za prijavu UIP-a?
O: S obzirom na ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta uspostava istraživačke grupe znači i zapošljavanje doktoranda i/ili posljedoktoranda.
 
P: 1. Administrativni obrazac - preuzimamo li ga iz Priloga 1 Uputa za
prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020. godini ili postoji kao zaseban obrazac (kao ostali obrasci za prijavu)?
2. Postoji li poseban obrazac pisma namjere za članove istraživačke grupe
koji nisu zaposleni u matičnoj organizaciji?
O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
2. Pismo namjere za članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji potrebno je dostaviti u slobodnoj formi. 
 
P: Htjela bi priložiti aplikaciju za uspostavni projekat (Rok 13.02.2020) ali čini se da do tada neću potpisati radni ugovor (plan je potpisati vjerojatno 01.03). Ja dolazim na uklonjen naziv organizacije kroz program za povratnike pa još čekamo da se odrade zadnji koraci u vidu administracije. Moje pitanje je mogu li ja priložiti projekat bez potpisanoga ugovora o radu?
O: U obrascu Potpora organizacije čelnik matične organizacije na kojoj će se provoditi projekt treba jamčiti da ćete biti zaposleni za vrijeme trajanja projekta. U tom slučaju Ugovor o radu bit će potrebno dostaviti čim bude potpisan od svih strana.

10. 01. 2020.

P: Da li je dopuštena suradnja u pisanju/izradi članaka u kojima bi, uz članove Istraživačke grupe (Voditelj i mladi istraživači-doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, koautori još bili i suradnici koji nisu na projektu, dakle vanjski suradnici na samoj instituciji koja je nositelj projekta, ali i izvan te institucije?
O: Autorstvo na člancima nije propisano Uputama za prijavu projektnih prijedloga već odražava doprinos istraživača u pojedinom istraživanju i u potpunosti ovisi o autorima članka.
 
P: Da li se oprema, koja će se dobiti u sklopu HRZZ projekta, može koristiti za stručne projekte/poslove te za nastavu u sklopu pojedinih kolegija u svrhu rada sa studentima? Odnosno, da li se ta oprema smije koristiti samo za znanstvene potrebe projekta HRZZ-a?
O: Oprema nabavljena sredstvima HRZZ-a je u vlasništvu matične organizacije, s ciljem provedbe projektnih aktivnosti. Po završetku projekta oprema se stavlja na raspolaganje svim istraživačima, bez naplate.
 
P: Vezano uz dio ''Financiranje'' Uspostavnog istraživačkog projekta, pod ''troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda)''; ukoliko se Istraživačka grupa formira od tri doktoranda i mene kao Voditelja, da li se pokrivaju troškovi za sva tri doktoranda (plaća (bruto II) te troškovi doktorata) ili za samo jednog doktoranda?
O: Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak plaće i trošak školarine za jednog doktoranda. Zapošljavanje dodatnih doktoranada moguće je ostvariti putem natječaja  Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.
 
P: 1. U Natječaju i Uputama za prijavitelje je navedeno: „Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen ili će biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta i u kojoj će se projekt provoditi“. Ukoliko je znanstvena organizacija akreditirana samo za jedno područje (biomedicina i zdravstvo), a projekt spada u dva područja sukladno ERC klasifikaciji (Life sciences, LS7_10 Health services, health care research, medical ethics i Social sciences and humanities, SH1 Individuals, Markets and Organizations), može li takav projektni prijedlog biti formalno prihvatljiv i je li moguće označiti oba područja prilikom prijave?
2. Ukoliko tijekom provedbe Uspostavnog istraživačkog projekta prihvaćenog za financiranje Zaklade voditelj projekta ili član projektnog tima ode na porodiljni dopust ili dulje bolovanje, da li se projekt privremeno zaustavlja (i produljuje vrijeme provedbe), mora provesti bez zastoja ili prekida financiranje?
O: 1. Projekt je moguće prijaviti u području za koje je matična organizacija predlagatelja akreditirana. Ako se radi o interdisciplinarnom projektu potrebno je tako navesti u Administrativnom obrascu. U tom slučaju bit će potrebno odabrati primarno znanstveno polje u koje pripada projektni prijedlog, a potom odabrati ostala znanstvena polja kojima projektni prijedlog pripada.
2. U slučaju porodiljinog dopusta voditelja/ice projekta ili duljeg bolovanja moguće je projekt staviti u mirovanje pri čemu nije moguće provoditi niti financirati aktivnosti projekta. Ovakve situacije rješavaju se individualno, u dogovoru s voditeljem projekta i temeljem vrednovanja.  
U slučaju porodiljnog dopusta ili duljeg bolovanja člana istraživačke grupe projekt se ne prekida već se predlaže zamjena za tu osobu ili se njegova zaduženja mogu preraspodijeliti na ostale članove istraživačke grupe.
 
P: Najljepše Vas molim za informaciju o najvišem iznosu koji pojedini projekt novčano može imati ukoliko se radi o interdisciplinarnom istraživanju.
O: Prilikom prijave interdisciplinarnog projekta nužno je odabrati primarno znanstveno područje u koje pripada projektni prijedlog prema čemu se određuje proračun projekta.
 
P: U prijavnom obrascu piše slijedeće vezano za etiku da postoji tablica u Uputama za prijavitelje, međutim ne vidimo da postoji ta "tablica" u Uputama??
The Guidelines for Applicants provide the table that lists several ethical issues. If any of the issues from the table are relatable to your research, please submit, under “Supporting documentation”, the opinion of the competent Ethical Committee on the ethics of the proposed research. If the certificate is not delivered upon submission of the project proposal, it may be requested during the evaluation and, in any case, must be delivered before commencing negotiations of the Work and Financial Plans for the project proposals recommended for financing.
O: Tablica Etička pitanja dostupna je na poveznici.
 
P: 1. Da li u sklopu novog natječaja članovi istraživačke grupe (izuzev voditelja za kojega je jasno navedeno da mora) moraju navesti postotak radnog vremena koji će posvetiti na projektu u svom pismu namjere, da li se taj podatak mora navesti u nekom drugom dijelu dokumentacije te da li ista i dalje iznosi 30 % ? Ako je odgovor potvrdan kako će se tih 30 % iskazati za člana istraživačke grupe koji je slijedom projektnih aktivnosti potreban tek od 3. godine projekta?
2. Da li se faktor 2 do 7 od doktorata i maksimalni broj sudjelovanja na HRZZ projektima odnosi i na pridružene suradnike, koji nisu članovi istraživačke grupe, pa ne sudjeluju u radnom i financijskom planu, već ih se samo navodi u B cjelini?
O: 1. Postotak radnog vremena za sve članove istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini C te u Pismu namjere. Istraživači kojima će iz sredstava projekta biti pokriveni troškovi plaće trebaju posvetiti 100 % radnog vremena radu na projektu. Ostali članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se radi o naknadnom uključivanju člana istraživačke grupe, potrebno je prilikom ugovaranja treće godine projekta dostaviti pismo namjere u kojem će biti naveden postotak angažmana na projektu.
2. Navedeno ograničenje odnosi se samo na članove istraživačke grupe.

14. 01. 2020. 

P: 1. Zanima me da li potvrda o etičnosti istraživanja mora biti i na engleskom i hrvatskom jeziku
2. S obzirom na postupak zapošljavanja doktoranda, zanima me kako da napravim proračun za plaću doktoranda u financijskom planu. Da li se za prvu godinu upiše puni ili umanjeni godišnji iznos plaće doktoranda? Također, zanima me da li u radni plan u petoj godini mogu navoditi doktoranda, s obzirom na postupak zapošljavanja.
O: 1. Potvrdu o etičnosti istraživanja potrebno je dostaviti na hrvatskom jeziku. Predlažemo u prijavnoj dokumentaciji (prijavnom obrascu) obrazložiti da će se potvrda o etičnosti istraživanja dostaviti naknadno ili je priložena prijavnom obrascu.
2. Trošak plaće je potrebno planirati uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno za provedbu natječaja za zapošljavanje doktoranda i iznos plaće prilagoditi trajanju u pojedinom razdoblju. Po isteku ugovora o radu doktorand može ostati na projektu kao član istraživačke grupe.  Dakle, ako ga planirate zaposliti u drugoj polovici prve godine projekta, iznos njegove plaće potrebno je prilagoditi stvarnim potrebama. Prihvatljivo je da zapošljavanje doktoranda obuhvaća i dio pete godine vašeg projekta.

17. 01. 2020.

P: 1. U proteklih pet godina koristila sam rodiljni dopust. U Vašim odgovorima na pitanja na natječaj za zapošljavanje doktoranada vidjela sam sljedeće što je primjenjivo i na moj slučaj: "ukoliko je bilo prekida u karijeri (rodiljni dopusti, dugotrajna oboljenja ili liječenja i sl.), potrebno ih je jasno obrazložiti, kako bi vrednovatelji imali uvid u tijek karijere. Dakle, možete uključiti u popis postignuća i 2014. godinu uz jasno obrazloženje."
Moje je pitanje gdje se prekidi u karijeri mogu navesti u obrascu proširenog sažetka, budući da je isti temelj prve faze vrednovanja i, koliko vidim iz natječajne dokumentacije, vrednovatelji u prvom krugu ne dobivaju cijeli prijavni obrazac s punim životopisom već samo Prošireni sažetak, Radni i Financijski plan (Natječaj, str.7)
2. U slučaju da je projektni prijedlog prihvaćen, projekti započinju najranije u studenom. U slučaju trudnoće voditeljice prije rezultata natječaja, može li se tražiti odgoda početka projekta?
O: 1. Prekidi u karijeri navode se u životopisu predlagatelja projektnog prijedloga, a ako se u popisu postignuća navode radovi stariji od pet godina potrebno ih je obrazložiti o obliku napomene uz popis postignuća.
2. Navedeno je moguće.

21. 01. 2020.

P: Iz Uputa za prijavitelje je jasno da voditelj i članovi istraživačkog tima trebaju sudjelovati u aktivnostima definiranim u okviru projekta pa tako i u pisanju znanstvenih radova. Pitanje je hoće li Zaklada negativno gledati na objavljene radove s rezultatima koji su proizašli iz istraživanja u okviru Uspostavnog projekta ako su uz članove istraživačkog tima koautori rada i drugi znanstvenici koji su doktorat stekli prije, primjerice, više od 11 godina (npr. profesor u trajnom zvanju)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 10. siječnja 2020. godine.
 
P: 1.Da li mišljenje Etičkog povjerenstva treba biti dostavljeno tijekom prijave projekta ili do onda kada bi projekat bio eventualno financiran?
2. Je li potrebno mišljenje Etičkog povjerenstva na razini Sveučilišta ili na razini Ministarstva za poljoprivredu?
O: 1. Potvrdu Etičkog povjerenstva možete dostaviti pri prijavi projekta, no ako potvrda nije dostavljena pri prijavi projektnoga prijedloga, mora se dostaviti prije početka projekta.
2. Navedeno ovisi o vrsti istraživanja koje se provodi i mora biti usklađeno s pravilima struke i važećim zakonskim odredbama.

Natječajna dokumentacija


10. 01. 2020.

P: Pitanje vezano uz obrazac za ponovnu prijavu. Završno vrednovanje panela dano je na hrvatskom jeziku. Znači li to da je kod obrazaca ponovne prijave na engleskom jeziku potrebno prevesti komentare završnog vrednovanja panela?
Također, navode li se i pozitivni komentari ili samo komentari vezani uz izmjene projekta?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku. U obrascu je potrebno navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Imamo upit vezano za pismo potpore  institucije.
Piše da opremu koja postoji na instituciji povežemo s Šestar bazom.
Koliko vidim neka od naše opreme nije u toj bazi. Što to znači, da trebamo zatražiti od njih da tu opremu uvrste u svoju bazu, ili je dovoljno da navedemo opremu koju imamo na instituciji?
O: Sva oprema koja će biti na raspolaganju za potrebe provođenja projektnih aktivnosti treba biti navedena u obrascu Potpora organizacije te je očekivanje HRZZ-a da je glavna oprema za provedbu istraživanja navedena i u bazi Šestar.
 
P: Treba li uz svaki uređaj (opremu) koji je za provedbu projekta dostupan na organizaciji navesti u obrascu poveznicu na Šestar ili je dovoljno samo staviti poveznicu na stranicu gdje je popisana sva oprema naše ustanove koja je upisana (može se izlistati na Šestaru u kategoriji Napredno pretraživanje > Ustanova) ili je moguće možda samo navesti Šestar ID nekog uređaja?
O: U obrazac potpora organizacije navodi se oprema koja se koristi za provedbu projektnog prijedloga. Potrebno je dostaviti poveznicu na opremu koje će se koristiti za provedbu projekta.
 
P: 1. U slučaju da su znanstvenici trenutno zaposleni kao post-doktorandi na HRZZ projektu koji završava krajem 2020 godine, te trenutno ne znaju gdje će biti zaposleni od 2021, da li oni trebaju u pismu namjere tražiti potpis čelnika trenutne matične organizacije, iako će ugovor o radu na toj organizaciji završiti prije nego bi novi projekt, ako bude odobren, mogao započeti?
2. Da li pisma namjere s originalnim potpisima moraju biti dvojezična?
O: 1. Pismo namjere potpisuje čelnik organizacije na kojoj je istraživač zaposlen prilikom prijave na natječaj.
2. Pisma namjere potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku. Iznimka su pisma potpore za inozemne znanstvenike koja mogu biti samo na engleskom jeziku.

14. 01. 2020.

P: 1. Opisujemo li predlagatelja projekta u dijelovima Prijavnog obrasca:
Cjelina C - istraživačka grupa - tablica i Dio a. Istraživačka grupa
2. Treba li zadržati ili se mogu izbrisati upute za popunjavanje rubrika (obzirom da zauzimaju mnogo prostora), npr.
Dio g. Resursi (opišite troškove predloženog projekta u HRK, uključujući i resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija.
Navedite sve dodatne izvore financiranja. Opišite traženi proračun projekta, povezujući stavke iz financijskog plana sa pripadajućim ciljevima i rezultatima te aktivnostima koje obuhvaćaju navedene stavke.
Objasnite sve stavke financijskog plana, a proračun treba biti točan i jasno razrađen. Navedite postotak radnog vremena kojega će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga.)
Napomena: Kako bi se panelima za vrednovanje olakšala procjena resursa, u opisu resursa trebaju se prikazati podaci navedeni u financijskome planu s oznakama kategorija, potkategorija i stavki iz financijskog plana.
O: 1. Informacije o predlagatelju projektnog prijedloga potrebno je navesti u cjelini A Predlagatelj projektnog prijedloga.
2. Opis kategorija u Prijavom obrascu treba ostati nepromijenjen.
 
P: Prošireni sažetak je limitiran na svega 4 stranice (ne brojeći cover). U odnosu na prethodne natječaje pogledali smo kako je izgledao isti obrazac novi i znači prethodni. Naime u ovom "novom" obrascu na kraju je sada stavljen dio  "
"Resources (Describe the required project budget, linking the items in the financial plan to the related objectives and results, and the activities that include those items. Explain all items of the financial plan; the budget should be accurate and clearly elaborated. Indicate the percentage of working hours that the applicant will devote to the implementation of the project proposal)."
Kad pogledamo koliko ima pitanja i s obzirom da se ovaj dio zapravo odnosi na  budget koji je detaljno opisan u aplikacijskom obrascu (sekcija g), u financijskom planu i radnom planu, nije nam jasno kako sada opet stisnuti sve naše odgovore u te 4 stranice, a pitanja je kad pogledate sve skupa jako puno. U tom zadnjem paragrafu koji se odnosi i koji je sada uključen u Prošireni sažetak napisano je da se detaljno navedu svi troškovi i povežu s aktivnostima, rezultatima kako je navedeno u aplikacijskom obrascu, radnom planu i excel tablici budgeta. Molimo Vas da nam pomognete jer mi smo pokušali sve stisnuti međutim kad tražite da se Resources pišu detaljno jednostavno ne stane u tako ograničenom prostoru. Možete li dopustiti da taj "novi" dio koji je umetnut u tablicu a nije bio na prethodnim natječajima od strane HRZZ, a odnosi se na Resources, da nam dopustite koju stranicu više (2-3?).
O: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem obrasca Prošireni sažetak u kojem ne trebaju biti navedeni svi već samo najvažniji podatci o projektnom prijedlogu.
Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu. Pitanje koje se odnosi na resurse u ovom obrascu uključuju opis glavnih kategorija istraživačkih troškova i njihove povezanosti s aktivnostima i rezultatima dakle nije potrebno ulaziti u detalje. Detaljniji opis potrebno je prikazati u Prijavnom obrascu.
 
P: Zanima me koje obrasce je potrebno ispunjavati kod ponovljene prijave - sve ili samo one u kojima smo načinili izmjene? Također, da li je kod ponovljene prijave potrebno iznova popunjavati i ovjeravati obrasce poput Potpore organizacije ili Pisma namjere za suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji prijavitelju?
O: Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja UIP-2020-02.

17. 01. 2020.

P: Je li u popisu postignuća prihvatljivo navođenje radova u tisku (prihvaćeni, ali časopis/zbornik nije još tiskan) ukoliko se smatraju bitnima s obzirom na temu projektnog prijedloga?
O: U popis postignuća moguće je navesti rad koji je prihvaćen za objavu. U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu uredništva časopisa o prihvaćanju rada za objavu.
 
P: Je li dopušteno u petogodišnji popis postignuća uvrstiti rad koji je poslan i/ili je u postupku objavljivanja u časopisu s međunarodnom recenzijom?
Ako to nije moguće, gdje se ovaj podatak može navesti?
O: Rad koji je u postupku recenzije ne može se uvrstiti u popis postignuća, no rad koji je u postupku objavljivanja (prihvaćen za objavljivanje) moguće je navesti u popisu postignuća uz dostavu potvrde uredništva časopisa o prihvaćanju rada za objavu.
 
P: Javljam Vam se pitanjem u vezi strukture prijavnih obrazaca (i hrv. i engl. verzija):
Pod Section e. Work Plan / Dio e. Radni plan su navedeni d1. Objectives / d1. Ciljevi itd. Pretp. da je riječ o pogrešci (zamjena e s d). Da li možemo sami u oba obrasca izmijeniti d1, d2 i d3 u e1, e2 i e3
P: Molila  bih za pojašnjenje za prijavni obrazac (hrv i eng verzija).
Nije nam jasno zašto postoje paragrafi naslovljeni: d1, d2, d3 u sklopu Dio e. Radni plan? Logika nam nalaže da bi se paragrafi trebali označiti sa slovom e, kao e1, e2, e3?  Dio d. postoji prethodno i odnosi se na učinak istraživanja. Ovako stoji u obrascu:
Dio e. Radni plan (U ovom dijelu projektnog prijedloga treba biti jasno vidljivo kako će se ostvariti planirani ciljevi projekte. Opišite pristup istraživanju; ciljeve predloženog istraživanja, rezultate i njihovu povezanost s resursima slijedeći predloženu strukturu.)
d1. Ciljevi (navedite i opišite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja.)
d2. Očekivani rezultati (opišite planirane rezultate za svaki istraživački cilj.)
d3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
O: U Prijavnom obrascu potrebno je izmijeniti oznake u kategoriji Dio e. Radni plan - e1. Ciljevi, e2. Očekivani rezultati i e3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
 
P: 1. U Uputama u dijelu koji se tiče potpore organizacije stoji: "U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom. Čelnik potpisom izjave jamči da istovjetna oprema ne postoji na organizaciji" Ono što mi nije jasno je na koju se to opremu odnosi? Znači li to ako imamo u firmi fluorometar(vrijednost oko 40 000kn) koja se koristi u drugom, dislociranom laboratoriju u istoj firmi, da za potrebe projekta ne  možemo predvidjeti trošak nabave još jednog?
2. Jesu li loggeri koji se koriste za praćenje ptica spadaju u opremu ili potrošni materijal? Naime, teoretski oni jesu oprema, ali jednom kad ih stavite na ptice ne možete ih, u pravilu, više koristiti te su na taj način potrošni?
3. Ne mogu nigdje naći koja oprema se sve upisuje u Šestar. Pretpostavljam da se ne treba upisivati mikropipete i takvu ostalu jeftinu opremu.. Postoji li neki cut off u vrijednosti opreme?
P: Koja oprema treba biti prijavljena u bazu Šestar: sva oprema navedena u obrascu Potpora organizacije (to je sugerirano u Uputama za prijavitelje, str. 4); glavna oprema za provedbu istraživanja (kao što ste odgovorili 10.01.2020.) ili oprema čija vrijednost prelazi 400.000 kn (baza Šestar je zamišljena za takvu opremu)?
O: 1. Iz potpore organizacije treba biti vidljivo koja oprema se stavlja na raspolaganje projektnom timu kao i opremu koja se planira nabaviti sredstvima projekta kako bi se tijekom vrednovanja mogli utvrditi uvjeti za provedbu projektnog prijedloga. Ako na matičnoj organizaciji postoji oprema koja je potrebna za provođenje projektnih aktivnosti, istu je nužno navesti u potpori organizacije, stoga nabavka iste opreme nije prihvatljiva. Odnosno ukoliko se radi o opremi koja već postoji potrebno je pojasniti zašto se nabavlja nova.
2. Navedeni uređaj može se smatrati potrošnim materijalom.
3. U bazi Šestar trebalo bi navesti svu opremu koja je navedena u obrascu Potpora organizacije. Međutim, u potpori organizacije potrebno je navesti i opremu na organizaciji koja iz nekog razloga nije u bazi Šestar, a potrebna je za provedbu istraživanja.
Sitnu opremu poput mikropipeta nije potrebno upisati u bazu Šestar.

21. 01. 2020.

P: 1. U Natječaju za UIP 2020 piše kako se prvi krug vrednovanja temelji na tekstu Prošireni sažetak te radnog i financijskog plana. (CV  nije naveden)!
U Kriterijima za vrednovanje projektnog prijedloga u prvom krugu navedeni su pojedini kriteriji za procjenu predlagatelja, za koje nije predviđeno u Proširenom sažetku da se navedu. Pa me zanima može li se u Prošireni sažetak uz:“  
Popis postignuća (Track-record) voditelja projekta (najviše 1 stranica), uključujući:
  1. Pet publikacija u posljednjih 5 godina: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuće poveznice, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
  2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju;
  3. Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata i broj citata;
  4. Priopćenja s konferencija i/ili monografije;
  5. Poslijedoktorska izobrazba u inozemstvu; /
  6. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite projektni prijedlog, poveznicu i status (D/P/suradnik)
  7. Pozvana predavanja na međunarodne konferencije i/ili ljetne škole;“
Nadodati i ostali kriteriji koji su važni za vrednovanje predlagatelja, kao što je: mentorstvo diplomskih radova i sl.?
2.Također, u proširenom sažetku navodi se:“ 6.   Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite projektni prijedlog, poveznicu i status (D/P/suradnik)“, dok u obrascu za vrednovanje stoji: „dosadašnje uspješne prijave na natječaje za poslijedoktorsku istraživačku stipendiju ili istraživački projekt“ , pa me zanima mogu li se u Proširenom sažetku na navedeno mjesto uz HRZZ projekte navoditi sudjelovanja/ vođenja i na drugim međunarodnim i ili hrvatskim projektima.
Ili evaluatori navedeno saznaju iz životopisa kandidata pa je potrebno u Životopis kandidata navesti sve traženo?
O: 1. Obrazac Prošireni sažetak je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi na mrežnoj stranici Zaklade. Svaki predlagatelj navodi informacije koje smatra važnima za svoju prijavu.
2. Životopis predlagatelja projekta je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi u Prijavnom obrascu.
 
P: U prijavnom obrascu za UIP-2020-02 navedeno je da životopis članova istraživačke grupe treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a. Znači li to da za članove istraživačke grupe ne treba navesti primjerice obrazovanje, radno iskustvo, nastavne aktivnosti, itd. (što se za Predlagatelja navodi u cjelini A, dijelu b)?
P: Imam upit vezano uz popunjavanje CV-a za članove istraživačke grupe. Da li članovi istraživačke grupe moraju ispunjavati CV prema primjeru Cjeline A, dio a ili Cjeline A, dio b? Naime, kolege mi kažu da su članovi istraživačke grupe u prethodnim natječajima trebali ispuniti dio b te iste cjeline. Možete li mi reći kakav CV format članovi istraživačke skupine moraju slijediti?
O: Životopis članova istraživačke grupe treba sadržavati akademska i istraživačka postignuća, kao i sažet popis financiranih projekata s naglaskom na onima na kojima suradnik u ovom trenutku sudjeluje te opis predmeta istraživanja u projektima koji traju. Preporučuje se koristiti predložak iz Cjeline A, Životopis voditelja projekta.
 
P: Prijavni obrazac za uspostavne projekte, cjelina A, dio a, smije sadržavati najviše 1 stranicu međutim, meni je nemoguće ubaciti sve tražene stavke na samo jednu stranicu, font 10, jer inače sve izgleda neuredno i nabacano. Ukratko, ne stane sve jer se treba navesti nekoliko stavki koje uključuju popis radova (posljednjih 5 godina, dokaz samostalnosti, radovi tijekom doktorata, kongresi) i sl. Ima li možda nekih naznaka da se to poveća na 2 stranice, odnosno imate li neki prijedlog kako da ubacim sve referentne točke, a da ne ometam formu obrasca? Sigurna sam da i drugi znanstvenici imaju isti problem.
O: U popisu postignuća potrebno je prikazati informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta, najviše na jednoj stranici, a veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.
 
P: U prijavnom obrascu Cjelina A - Predlagatelj projektnog prijedloga, rubrika Popis postignuća predlagatelja gdje se upisuje pet publikacija u zadnjih pet godina, mora li biti kronološki neprekinutih 5 godina, odnosno može li se oduzeti period od npr. rodiljnog dopusta čime se ulazi u period od zadnjih 6 ili 7 god.?
Pitanje se odnosi i na isti dio u Proširenom sažetku.
O: Navedeno je dopušteno te je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o prekidima u karijeri.  
 
P: 1) U Prijavnom obrascu u dijelu e. Radni plan, d1. Ciljevi stoji: navedite i opišite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja. Treba li ovdje navoditi obavezne ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta (uspostavljanje istraživačke grupe i/ili laboratorija i prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja), budući da to nisu znanstveni ciljevi istraživanja?
2) U engleskoj verziji Prijavnog obrasca, u Section g. Resources stoji: Describe the costs of the proposed project in HRK. Je li ovo HRK greška? Treba li troškove navoditi u kunama ili eurima?
O: 1. U dijelu e. Radni plan potrebno je navesti sve ciljeve istraživanja, uključujući i obvezne ciljeve za Uspostavne istraživačke projekte. Uspostavu nove istraživačke grupe i istraživanja potrebno je detaljnije opisati u dijelu f. Cjeline B.
2. U engleskoj verziji Prijavnog obrasca iznose troškova treba navesti u eurima.

Radni plan

20. 12. 2019. 

P: Vezano za postavljenje ciljeva (objectives) , Objective 1, recite da li se uspostavljanje istraživačke grupe definira u prvom mjesecu projekta kao prva aktivnost ili kad se zaposli recimo PhD? Sto se može navesti kao deliverable te aktivnosti - uspostava istraživačke grupe? Može li se kao druge aktivnosti staviti zapošljavanje phd studenta i eventualno treća aktivnost prijava na buduće projekte?  Ostali objectivi su istraživački i u njih bih istraživačke aktivnosti uz nabavu opreme i diseminacijske aktivnosti. Da li je to opravdano ovako?
O: Uspostava istraživačke grupe očekuje se tijekom prve godine projekta, a obično je taj cilj  vezan za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda.
Prijava na programe EU i ostale kompetitivne istraživačke natječaje očekuje se tijekom provedbe projekta, a posebice u posljednja dva razdoblja provedbe projekta. Osim istraživačkih ciljeva, u radnom planu mogu se navesti i ova dva cilja.
Obrazac Radni plan izmijenjen je u odnosu na prethodne natječaje. U retku ispod rezultata potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći se oznakama iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima. Molimo pogledati Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.

10. 01. 2020.

P: Obrazac je promijenjen u odnosu na prethodne natječaje.
U uputama piše da se ne navode rezultati "deliverable" koji se odnosi tipa na nabavljenu opremu, zaposlenog doktoranda. A s druge strane trebaju se povezati rezultati iz prijavnog obrasca i financijskog plana s radnim planom. Možete li bit malo jasniji. Znači li to onda da u radni plan pišemo samo rezultate koji se odnose na istraživanje, a da "zanemarimo" ostale rezultate u financijskom planu?
O: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.
U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti poput nabavke opreme, raspisivanja natječaja za zapošljavanje, pisanja izvješća i sl.
U financijskom planu se ne prikazuju rezultati već troškovi projekta. Radni plan potrebno je povezati sa financijskim planom i pojasniti troškove koji su povezani s pojedinim rezultatima. Trošak, npr. nabavljene opreme (navesti stavke financijskog plana)  za novog doktoranda koji se navodi u financijskom planu povezuje se s rezultatima cilja uspostavljena istraživačka grupa.
 
P: 1. Čitajući "Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost" uočio sam izmjene u obrascu "Radni plan", gdje je navedeno da se planirani rezultati trebaju povezati s oznakama iz financijskog plana. Mogu li se u ovom obrascu kao oznake iz financijskog plana koristiti stavke financijskog plana, npr. 1.1, 1.2, itd.? Treba li navesti samo broj ili cijeli opis pojedinog troška?
2. Treba li u radnom planu navesti aktivnosti i kontrolne točke (milestones), kao što je to bio slučaj u prethodnim obrascima? Ako je to potrebno, gdje se mogu navesti ovi podaci?
3. S obzirom da se obrazac "Radni plan" sada sastoji od 5 razdoblja u kojem se za svako razdoblje navode rezultati D1, D2 itd., kako označiti pojedini rezultat u financijskom planu? Odnosi li se "oznaka iz radnog plana D4.4" koju ste naveli kao primjer na stranici 11 u Uputama na 4. rezultat iz 4. projektnog razdoblja? Možete li pojasniti na što se odnosi prvi, a na što drugi broj?
O: 1. U radnom planu potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana (npr. 1.1., 1.2. itd.) povezujući ih s planiranim rezultatima. Dovoljno je navesti numeraciju stavki iz financijskog plana.
2. Na mrežnoj stranici Zaklade dostupan je obrazac Radni plan koji se ispunjava sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020.
3. U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana.
 
P: U kraćim uputama o obaveznoj dokumentaciji navodi se radni plan, s točkama provjere koje se ne spominju u obrascu radnog plana. Da li ih ne treba onda navoditi?
O: U obrascu Radni plan ne navode se točke provjere.

17. 01. 2020.

P: Imam nedoumicu oko ispunjavanja Radnog plana. U prošlogodišnjem natječaju za Uspostavne projekte eksplicitno je pisalo u Uputama za prijavitelje da Radni plan treba imati dva obavezna cilja: Uspostavljena istraživačka grupa i Prijavljeni projektni prijedlozi na druge izvore financiranja. U ovom godišnjem Natječaju u Uputama nema te stavke. Međutim u odgovorima iz 10. siječnja 2020. pišete: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“. Da li onda i ove godine postoje obavezni ciljevi u Radnom planu ili ne?
O: Projektni prijedlog prijavljen na natječaj UIP-2020-02 treba uključivati dva obavezna cilja Uspostavnog istraživačkog projekta, uspostavljanje istraživačke grupe i/ili laboratorija i prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja.

21. 01. 2020.

P: Koja je veza između Obrazac Radni plan; i odjeljka e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Konkretno, trebaju li u oba dijela biti isti Ciljevi, numerirani na isti način, to jest:
treba li cilj O1 iz Radnog plana odgovarati cilju navedenom pod O1 u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Zbunjuje me opis ciljeva, u obrascu Radni plan idu i ciljevi zapošljavanja i prijave novih projekata, dok je u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu navedeno da se napisu "znanstveni ciljevi" pa mi se čini da su ciljevi različiti i da ih mogu različito numerirati.
O: U Radnom planu trebaju biti navedeni ciljevi iz Prijavnog obrasca. U Prijavni obrazac i u Radni plan treba navesti znanstvene ciljeve kao i obvezene ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.

Financijski plan


20. 12. 2019. 

P: Ako za uspostavni projekt imamo ugovorenu suradnju sa kolegama koji rade na Sveučilištu/institutu u inozemstvu, da li se troškovi potrošnog materijala i kemikalija te korištenje instrumenta (a radi se o vrlo specifičnim instrumentima, potrošnom materijalu i kemikalijama) na dotičnom Sveučilištu/institutu mogu platiti preko računa kojeg ta institucija izda našem Sveučilištu/institutu (naime institutcija ne dozvoljava dostavu potrošnog materijala i kemikalija od strane osobe koja ne tamo ne radi, pa je ovo jedina opcija)? Ukoliko može, da li je postoji financijska granica za plaćanje pojedinog računa ili ne (procjena je da bi se troškovi analiza koje će obaviti članovi istraživačke grupe mogli kretati između 100 000-150 000kn godišnje tijekom 3 godine) ? Ako je na sve odgovor potvrdan, da li onda te troškove mogu normalno prikazati u financijskom planu kao materijalne troškove istraživanja (to mi je jedino logično jer se ne radi o usluzi već o troškovima materijala i korištenja instrumenata za planirane analize)?
O: Troškovi koje opisujete navode se u kategoriji 1. Troškovi istraživanja u potkategoriji Usluge, a njihova opravdanost se vrednuje.
 
P: Zanima nas odgovor na pitanje vezano za budžet i opravdanost slijedećeg troška opreme. Naime nama je za istraživanje potrebna oprema čija vrijednost je preko 900 000 kn. Fakultet namjerava kupiti tu opremu zato sto bi se na njoj radile pretrage i terapija pacijenata u sklopu sporazuma s bolnicom a bolnica s HZZO (znači preko uputnice bi dolazili pacijenti). Oprema bi bila locirana na fakultetu. Fakultet će tu opremu kupiti kroz leasing i 60 obroka. U sklopu predloženog projekta tj. budžeta stavili bi plaćanje nekoliko rata za tu opremu u sklopu HRZZ. Recite da li je takav plan opravdan? Održivost predloženog projekta je obećavajuća bas zbog činjenice sto ćemo imati veliki priljev bolesnika koji će dolaziti na te pretrage koje će biti dio standardne skrbi i imaju svoj DTP. Mi bi koristili tu opremu za istraživanje i imali bi pacijente za predloženi projekt i daljnja istraživanja i nakon završetka predloženog projekta.
O: Prema navedenom riječ je o ulaganju u kapitalnu opremu što nije prihvatljivo ovim natječajem.

10. 01. 2020.

P: Trebamo li budget u Excelu ispunjavati u HRK ili EUR na oba jezika, ili je nužno da excel na engl bude u EUR?
O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku troškove je potrebno izraziti u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.
 
P: 1. Da li se trošak usluga za provođenje tehničkih/stručnih zadataka u vidu prijevoza, smještaja i dnevnica može osigurati suradnicima koji su navedeni u cjelini B, a nisu članovi istraživačke grupe? Ako ne, da li postoji drugi način pokrivanja troška terenskog istraživanja za te osobe ako će provesti nešto za što među istraživačkom grupom ne postoje kompetencije?
2. Da li je moguće osigurati troškove terenskog istraživanja (prijevoz, smještaj, dnevnica) osobi koja je zaposlena na matičnoj organizaciji, a nije uključena u istraživačku grupu jer je zaposlena kao stručni kadar, već bi sudjelovala u nekim aspektima kao tehničar/dokumentarist?
3. Da li se inozemnom članu istraživačke grupe može osigurati trošak odlaska na konferenciju izvan Republike Hrvatske ako predstavlja rezultate koji su proizašli iz rada na projektu i da li tu postoje neka ograničenja koja nisu jasno navedena u uputama?
O: 1. – 2.  Prema uvjetima natječaja troškove je moguće planirati samo za članove istraživačke grupe. Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani za provedbu istraživanja prihvatljivi su troškovi tehničke pomoći. Nisu prihvatljivi troškovi tehničke i/ili stručne pomoći za djelatnosti koje obavlja matična organizacija voditelja projekta ili članova istraživačke grupe jer takve djelatnosti moraju biti obuhvaćene potporom koju organizacija pruža provođenju projekta.
Moguće je za potrebe terenskog istraživanja izdati putni nalog tehničkom osoblju zaposlenom na organizaciji.
3. Za inozemnog člana istraživačke grupe moguće je planirati troškove odlazaka na konferencije u Hrvatskoj. 
 
P: Da li član istraživačke grupe koji radi izvan matične institucije (u inozemstvu) ima pravo na financirani dolazak (prijevoz, smještaj, dnevnice) na 'Istraživačku radionicu s članovima istraživačke grupe' koja bi se organizirala na matičnoj instituciji?
O: Navedeno je prihvatljivo.

14. 01. 2020.

P: U uputama za prijavitelje stoji: "U financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna za istraživačke projekte." Zanima me da li se ovo ograničenje odnosi i na Uspostavne istraživačke projekte.
O: Navedeno ograničenje odnosi se na Istraživačke projekte.
 
P: Čitajući nove "Upute za prijavitelje..." vidim da se stalno spominje da projekt financira bruto II plaću doktoranda i/ili poslijedoktoranda, što bi značilo da bi sada trebao u financijski plan predvidjeti i trošak plaće doktoranda...jer koliko se sjećam prije je bilo to predviđeno samo za poslijedoktorande...pa me sada zanima je li to zaista tako, tj. da li trebam bruto plaću doktoranda predvidjeti u financijskom planu?
Znači glavno pitanje je sada kako će biti financirana plaća doktoranda na HRZZ projektima...samo iz projekta ili će biti mogućnost kao i do sada da ide posebni natječaj za njih, pa onda njihova plaća ne ide iz projektnog budžeta...
Uglavnom, zanima me, da li, barem u teoriji, ja na projektu mogu imati i doktoranda i poslijedoktoranda tako da im plaća ide "iz projekta"? I da li mogu imati dodatno još jednog doktoranda kojeg bi "dobio" preko novog natječaja za izobrazbu doktoranda?
O: Iz sredstava uspostavnog istraživačkog projekta moguće je planirati trošak plaće za doktoranda i poslijedoktoranda. Također moguće je planirati zapošljavanje dodatnog doktoranda putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

17. 01. 2020.

P: Koliki mogu biti troškovi usluga? U uputama piše "trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe". Možete li to precizirati? Naime meni je jedna od usluga sekvenciranje cijelog genoma, što je puno jeftinije raditi u stranim firmama specijaliziranim za to i ako bi slijedio svoju originalnu ideju, ta bi mi stavka iznosila oko 80 000 kn godišnje u prve 4 godine projekta. Da li je to dozvoljeno? Pošto prelazi 35 000 kn, dostavio bih 3 ponude.
O: Očekuje se da će se u istraživačku grupu uključiti članovi koji mogu odraditi veći dio istraživačkih aktivnosti i stoga je troškove usluga moguće planirati u manjem dijelu u odnosu na ukupan budžet projekta.
Ako je nužno za provedbu istraživačkih aktivnosti u financijskom planu možete planirati navedene troškove i dostaviti potrebne ponude. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja.
 
P: U tekstu natječaja UIP_2020_02 piše:
"Tražena sredstva za provedbu projekta ne mogu biti manja od 500.000,00 HRK, ne računajući troškove osoblja."
Što se tiče opreme i materijala, naš istraživački tim će istraživanje provoditi na računalu (razne simulacije) i praktički nemamo nikakvih troškova za materijale i opremu.
Nadalje, u uputama za prijavitelje piše da se za potrebe diseminacije i suradnje može najviše potrošiti do 70.000,00 HRK godišnje što je u petogodišnjem ciklusu 350.000,00 HRK.
Ne izgleda mi realno potrošiti još 150.000,00 HRK na stručnu literaturu i terensko istraživanje (imamo kontejnerski terminal u Rijeci na kojem možemo izvršiti terensko istraživanje)
Imam dva pitanja.
Je li moguće prijaviti projekt s manjim budžetom od 500.000,00 HRK, ne računajući troškove (plaća i doktorat) novog doktoranda?
Je li moguće prijaviti troškove opreme za neko jače super računalo koje bi ubrzalo izvođenje simulacija s obzirom da je zabranjeno uvođenje troškova za informacijsku opremu?
O: Prema uvjetima natječaja najmanji iznos financiranja (za svih pet godina), ne računajući troškove plaće, za jedan projekt je  500.000,00 kuna.
Svi troškovi navedeni u financijskom planu trebaju odgovarati prirodi projektnih aktivnosti i bit će predmet vrednovanja.
 
P: 1.Da li je prihvatljiv trošak usavršavanja doktoranda (u obliku tečaja, treninga) u privatnom ovlaštenom/akreditiranom laboratoriju koji raspolaže za istraživanje neophodnom i iznimno skupom opremom koja nije dostupna na našoj instituciji, a koja bi doktorandu omogućila provedbu djela analiza predviđenih istraživanjem i izobrazbu o metodikama za koje članovi istraživačke grupe nemaju kompetencija. Ukoliko da, koliko usavršavanje može trajati i koliki iznos financiranja istog jer prihvatljiv.
2. Može li se za tehničku pomoć (ugovor od djelu) angažirati osobu sa inozemne institucije?
3. Mogu li znanstvenici s inozemnih institucija organizirati neki oblik usavršavanja/radionice na svojoj instituciji u svrhu izobrazbe članova istraživačkog tima? Mogu li se kakva sredstva koristiti u tu svrhu?
O: Prihvatljivi su troškovi usavršavanja doktoranda s jasnim ciljem i programom u  trajanju najviše do 14 dana.
2. Sklapanje Ugovora o djelu definirano je važećim aktima matične organizacije. Troškovi tehničara pojašnjeni su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str. 12, fusnota 12.
3. Iz sredstava projekta moguće je pokriti troškove usavršavanja za članove istraživačke grupe u skladu s Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini, str. 13.

Voditelji i članovi istraživačke grupe


20. 12. 2019.

P: 1. Je li prihvatljiv član istraživačke skupine koji je stekao diplomu doktorskoga studija prije više od sedam godina, ali je u međuvremenu subspecijalizant? Umanjuje li se vrijeme proteklo od doktorata za vrijeme provedeno u subspecijalizaciji (kao što vrijedi za specijalizaciju?)
2. U kojim sve svojstvima može biti član istraživačke grupe? Koji od njih trebaju dostaviti diplome i dokaze o zaposlenju?
3. Postoje li još neke uloge izvođača projekta osim voditelja i istraživačke grupe?
O: 1. Za članove istraživačke grupe koji imaju doktorat znanosti i specijalizaciju mogućnost prijave na natječaj produljuje se za vrijeme provedeno na specijalizaciji nakon stjecanja doktorata.  
2. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke grupe mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, doktorandi, studenti. Preslika diplome o doktoratu znanosti i dokaza o zaposlenju treba dostaviti samo predlagatelj projektnog prijedloga.
3. U projektnom prijedlogu navode se voditelj i članovi istraživačke grupe.
 
P: možete li mi objasniti tko može biti predlagatelj projektnog prijedloga za uspostavni istraživački projekt? Naime, u Natječaju objavljenom 29.11.2019. se navodi da: "Predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je za vrijeme trajanja projekta zaposlen na javnom sveučilištu..." dok se u uputama za prijavitelje na natječaje HrZZ u 2020 navodi da "podnositelj projektnog prijedloga u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta mora biti u stalnome radnom odnosu". Konkretno Vas onda pitam da li bi mogao prijaviti projektni prijedlog ako sam trenutno poslijedoktorand i institucija (organizacija) prilikom prijave da garanciju (pismom potpore) da će mi pružiti podršku i zaposliti u stalni radni odnos? Znam da je to bilo moguće na prethodnom natječaju za uspostavne projekte pa me zanima da li se to promijenilo?
O: Prema uvjetima natječaja voditelj uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen tijekom trajanja projekta tako da se možete prijaviti na trenutno otvoreni natječaj Uspostavni istraživački projekti.
 
P: Prema Vašim uputama  natječaj za Uspostavni istraživački projekti HRZZ će uzeti u obzir prijavitelje i članove istraživačke grupe koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Za majčinstvo će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata. 
Moje pitanje je doktorirala sam 11.07.2012 godine, prvo dijete sam rodila 30.03.2005 godine, a drugo 25.06.2007 godine. Obzirom na gornje upute pretpostavljam da se mogu prijaviti na navedeni natječaj ali želim još jednom provjeriti.
P: Nastavno na objavljeni natječaj “Uspostavni istraživački projekti”, najljepše Vas molimo za tumačenje kriterija prihvatljivosti istraživača koji bi prijavili navedene projekte. Naime, kao osnovni kriterij za voditelje projekta po raspisanom Pozivu je da su isti stekli doktorat znanosti najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj. 
Ukoliko je predlagateljica projekta doktorirala u 12.2010. godine, a do danas je koristila 2 porodiljna dopusta, da li ista može biti voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta i ukoliko može, koju je popratnu dokumentaciju potrebno dostaviti za dokazivanje npr. rješenja HZZO-a, rodne listove ili ovjerenu potvrdu poslodavca u kojoj će biti navedena razdoblja kada su korišteni porodiljni dopusti.
O: Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina. U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrdu kadrovskog odjela organizacije zaposlenja ili rodni list djeteta.
 
P: Zanima me u kojem se trenutku smatra da je znanstvenik "na projektu", odnosno je li moguća prijava na dva natječaja u siječnju/veljači 2020. za znanstvenika koji je suradnik na jednom istraživačkom projektu koji je upravo odobren i u fazi potpisivanja?
Naime, planirala bih prijaviti svoj uspostavni projekt, i zanima me smijem li još sudjelovati kao suradnica na jednom drugom (istraživačkom ili HR-Slo bilateralnom istraživačkom) projektu u prijavi?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ-ovom istraživačkom ili uspostavnom istraživačkom projektu.
U to se ubrajaju i HR-Slo bilateralni istraživački projekti.  

10. 01. 2020. 

P: Na natječaju koji je zatvoren u svibnju 2019. godine prijavila sam uspostavni projekt. Projekt nije pozitivno vrednovan te mi je savjetovano da se, uz izmjenu prema uputama recenzenata, prijavim na sljedeći natječaj. Rok za prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte je 13.2.2020. Ja sam doktorirala 8.2.2013. Znači li navedeno da ne mogu pisati ponovljenu prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte?
P: Mogu li biti se prijaviti i biti voditelj uspostavnog istraživačkog projekta ako sam doktorsku disertaciju obranio 8. veljače 2013., a diploma o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti mi je izdana s datumom 22. rujna 2013. Zaposlen sam kao docent na fakultetu.
O: S obzirom da Vam u trenutku prijave na ovaj natječajni rok ističe više od 7 godina od stjecanja doktorata znanosti ne zadovoljavate uvjete za prijavu na UIP-2020-02, no svakako Vas pozivamo da svoj projektni prijedlog prijavite na natječaj IP-2020-02. 
 
P: 1) Mogu li stručni suradnici s titulom magistra znanosti biti članovi istraživačke grupe u prijavi uspostavnog istraživačkog projekta?
2) U natječaju stoji da kod Uspostavnog istraživačkog projekta u provedbi mogu sudjelovati i drugi istraživači. Pitanje je je li možemo planirati za njih u financijskom planu diseminaciju i materijal za provođenje istraživanja?
O: 1. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke mogu biti osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te doktorandi i studenti.
2. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.
 
P: Molila bih Vas objašnjenje što se tiče predlagatelja projekta i člana istraživačke skupine. Naime, u natječaju stoji slijedeće:
Predlagatelj u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2020-02)”
dok u uputama za predlagatelje stoji slijedeće:
Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.”
Obzirom da su navedene smjernice u suprotnosti jedna s drugom, odnosno u Pozivu je navedeno kako predlagatelj ne može biti I član istraživačke skupine na projektu koji se prijavljuje na ovom natječaju, a u uputama je navedeno suprotno, ljubazno bih Vas molila za pojašnjenje koje upute je potrebno slijediti.
O: Jedan istraživač može istovremeno imati dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.
Predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2020. godini.
 
P: Zaposlena sam kao znanstveni suradnik pri Znanstvenom centru izvrsnosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kako imam Ugovor o radu na određeno vrijeme do 31.12.2022., mogu li s obzirom na navedene uvjete natječaja za voditelje projekta prijaviti UIP?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta što čelnik organizacije jamči u pismu Potpora organizacije.
 
P: Vidjela sam da kod istraživačkih projekata konzultanti nisu prihvatljivim. Zanima me da li je tako i kod uspostavnih istraživačkih? Mislila sam kao konzultante staviti trojicu starijih kolega koji se već dugi niz godina bave razdobljem kojega namjeravam prijaviti i svojim bi iskustvom značajno doprinijeli provedbi projekta!
Još jedno pitanje vezano uz sudjelovanje studenata na projektu. Da li u projektni plan mogu uključiti izradu diplomskog rada koji je vezan uz temu projekta? I što kada taj student diplomira npr. u drugoj godini provedbe projekta. Da li ja mogu već sada planirati još jednog studenta koji bi se uključio u trećoj godini provedbe ili samo u radni plan kumulativno stavim dvoje studenata?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja UIP-2020-02. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.
Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman dvaju studenata.
 
P: 1. Da li članovi istraživačke grupe mogu biti i oni znanstvenici (domaći i inozemni) koji trenutno nisu zaposleni u znanstvenoj instituciji? Da li takvi znanstvenici mogu priložiti pismo namjere samo s vlastoručnim potpisom?
2. Da li postoji ograničenje što se tiče većeg (npr. 10 članova) broja članova istraživačke grupe i da li je moguće negativno vrednovanje ako je istraživačka grupa veća?
3. Da li ime tehničara treba unaprijed navoditi u istraživačkoj grupi i ako je odgovor potvrdan da li je onda ona/on iznimka iz pravila 2-7 od doktorata?
O: 1. Navedeno je moguće. U slučaju tom slučaju članovi istraživačke grupe sami potpisuju pismo namjere.
2. Najveći broj članova istraživačke grupe nije određen, ali treba odgovarati potrebama projekta.
3. Ime tehničara nije potrebno navoditi u istraživačkoj grupi. Obzirom na ulogu tehničara na projektu nisu primjenjiva pravila vezana uz vrijeme stjecanja doktorata.
 
P: Imam pitanje vezano za članove istraživačke grupe koja se uspostavlja ovim projektom. Kako osoba koju sam planirala uključiti u istraživačku skupinu za 4 mjeseca premašuje pravilo najviše 7 godina od doktorata, u mogućnosti sam staviti njezinog mlađeg suradnika koji je trenutno zaposlen kao suradnik na stručnom osposobljavanju. To je osoba koja je izvan institucije predlagatelja projekta, znaci suradnik s vanjske institucije, ali smatram da bi institucija i osobe koje bi ovim putem uključila u projekt uvelike pridonijeli kvaliteti samog projekta. Zanima me može li takva osoba, znaci suradnik na stručnom osposobljavanju u znanstvenoj instituciji biti član istraživačke skupine.
O: U tekstu natječaja na str. 5. navedeni su uvjeti za članove istraživačke grupe.
 
P: Zanima me koliki je minimalni postotak radnog vremena kojeg članovi istraživačke grupe mogu posvećivati provedbi projekta (doktorand iz suradničke institucije čiji je dosadašnji rad povezan s temom projekta te je neophodan za istraživačke aktivnosti projekta).
O: Članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se plaću navedenog doktoranda financira iz sredstava HRZZ-a isti ne može biti član istraživačke grupe na drugom projektu s obzirom da za provedbu projektnih aktivnosti na projektu na kojem je zaposlen treba posvetiti 100% radnog vremena. Ako se radi o doktorandu koji ne prima plaću iz HRZZ projekta tada na uspostavnom istraživačkom projektu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena.
 
P: Mogu li članovi istraživačke grupe uspostavnog projekta biti mladi znanstvenici koji su već zaposleni kao doktorandi na Znanstvenom centru izvrsnosti? Konkretno, planiram prijaviti projekt čiji bi članovi bili voditelj i još tri mlade osobe koji trenutno nemaju doktorat znanosti, zaposleni su kao doktorandi na drugom projektu (ZCI) koji pokriva njihove plaće.
Dakle, iz ovog projekta bi im se, dok ne doktoriraju, financirali samo  poneki odlasci na konferencije, a nakon doktorata bi neki od njih postali potencijalni kandidati za poslijedoktorande na ovom uspostavnom projektu.
U slučaju potvrdnog odgovora, molim vas da navedete koliki postotak radnog vremena bi oni trebali posvetiti ovom projektu dok su istodobno doktorandi na drugom projektu.
O:  Članovi istraživačke grupe trebaju projektu posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Mogućnost njihove prijave na ovaj natječaj trebate provjeriti s pravilima financiranja njihovih plaća.
 
P: Imam nekoliko pitanja u vezi članova istraživačke grupe.
  1. Dali na navedenom projektu mogu biti članovi istraživačke grupe specijalizanti koji su zaposleni samo na klinici te namjeravaju upisati doktorski studij. Ako da, dali im taj studij može biti financiran iz projekta?
  2. Da li na projektu članovi istraživačke grupe mogu biti specijalizanti koji su već na doktorskom studiju koji su odslušali te završavaju svoju disertaciju (ali nisu još obranili disertaciju i stekli dr.sc. naslov).
  3. Da li na projektu mogu biti dr.sc. koji su specijalisti u bolnici ali nemaju ugovor s fakultetom. Dali oni mogu biti na projektu, tj. da li mogu biti postdoktorandi na projektu te primati "kumulativnu placu".  U slučaju da su postdoktorandi na projektu zaklade, da li ti zaposlenici imaju ikakva nastavna zaduženja? hvala na odgovorima
O: 1. Navedeni istraživači mogu biti članovi istraživačke grupe. Iz sredstva projekta moguće je platiti školarinu doktorskog studija ako je doktorski rad vezan uz temu projekta.
2. Navedeno je moguće.
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici koji nemaju ugovor s matičnom organizacijom voditelja.
UIP natječajem predviđa se zapošljavanje poslijedoktoranda koji za provedbu projektnih aktivnosti trebaju posvetiti 100% radnog vremena. Kako se poslijedoktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti,  predviđene aktivnosti za poslijedoktoranda mogu  uključivati nastavna zaduženja u onom opsegu koji neće remetiti njihovu provedbu.

14. 01. 2020. 

P: Je li određeno koliki treba biti postotak radnog vremena za rad na projektu za predlagatelja i članove istraživačke grupe?
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta ovome projektu posveti 55% svoga radnog vremena, a članovi istraživačke grupe najmanje 30 %.
 
P: Može li osoba koja je zaposlena na radno mjesto asistenta do povratka nenazočne djelatnice navesti kao član istraživačke skupine?
O: Navedeno je moguće.
 
P: Molim Vas da mi pojasnite može li mlada znanstvenica (3 god nakon doktorata) sudjelovati kao članica istraživačkog tima na uspostavnom projektu ako nema ugovor na javnoj znanstvenoj instituciji. Zaposlena je još samo 8 mjeseci kao poslijedoktorand, a u projektnom prijedlogu bi bila u svojstvu članice istraživačke grupe, a ne poslijedoktorandice jer će do početka projekta ispuniti 4 godine na mjestu poslijedoktoranda.
Vezano za upit, mlada znanstvenica bi bila članica istraživačke grupe, a zaposlena je po drugi put na mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu tako da ju ne mogu staviti kao poslijedoktoranda na svoj prijedlog projekta.
Molila bi vas i za pojašnjenje gdje upisujem detalje vezane za suradnike na projektu te mogu li oni biti i iskusni znanstvenici?
O: Ako je istraživač zaposlen na HRZZ projektu 100 % radnog vremena treba posvetiti radu na tom projektu. Moguće je uključenje navedene znanstvenice na uspostavni istraživački projekt u ulozi člana istraživačke grupe po završetku tekućeg projekta na kojem je zaposlena.
Ukoliko je projektnim aktivnostima planiran suradnja s drugim istraživačkim grupama, nju je moguće navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini B. Znanstvenici kojima je od doktorata prošlo više od 7 godina ne mogu biti članovi istraživačke grupe.
 
P: zanima me da li imam pravo na prijavu Uspostavnog istraživačkog projekta.
Naime, doktorirala sam 10.02.2010. godine, ali sam u međuvremenu imala 2 porodiljna. Prvo dijete rodila sam 30.12.2010., a drugo 19.03.2017. godine. Za oba djeteta koristila sam dopust u trajanju od 12 mjeseci.
O: Odgovor se nalazi na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.
 
P: Moje pitanje je vezano za člana istraživačke grupe odnosno doktoranda.
Naime iz uputa je jasan postupak zapošljavanja te uloge i obveze doktoranda koji će biti uposlen na projektu. Molila bih Vaše pojašnjenje slijedeće nedoumice: može li član istraživačke grupe biti doktorand koji je već upisao doktorski studij na partner instituciji, a zaposlenik je na drugom institutu.
Navedeni doktorand odnosno troškovi doktorskog studija ne bi bili financirani iz proračuna projektnog prijedloga nego bi doktorand ravnopravno sudjelovao u izvršenju ciljeva, te sudjelovao u financijskom planu (diseminacija, troškovi konferencija ..) kao i ostali članovi grupe i eventualno dio podataka koji bi proizašli iz projektnih ciljeva uključio u svoju doktorsku disertaciju. Napominjem kako bi svojim angažmanom pridonio kakvoći izvođenja projektnih ciljeva.
O: Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu kojemu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena što treba biti vidljivo iz pisma namjere kojega potpisuje čelnik organizacije na kojoj je doktorand zaposlen.

17. 01. 2020.

P: Da li se suradnici koji nisu članovi istraživačke grupe (dakle koji mogu sudjelovati te im se sukladno pravilima može financirati dolazak na radionicu ili skup na matičnu organizaciju predlagatelja, važni su zbog svojih kompetencija), navode u Cjelini B pod dio f (/Uspostava nove istraživačke grupe i istraživanja) ili na drugom mjestu?
P: U provedbi projekta sudjelovali bi i iskusni istraživači koji posjeduju dio materijala koji će se eksperimentalno obraditi u okviru ovog projekta, te u čijim bi se inozemnim laboratorijima provodilo znanstveno usavršavanje doktoranada. S obzirom na to da ovi znanstvenici prema Uputama ne mogu biti članovi istraživačke grupe, ali mogu sudjelovati u provedbi projekta, kako navesti njihovu ulogu na projektu? Mogu li se njihovi dolasci u Hrvatsku na radne sastanke u okviru provedbe projekta financirati ovim projektom?
O: Troškove radnih sastanaka ili istraživačke radionice na matičnoj organizaciji predlagatelja moguće je planirati za članove istraživačke grupe. Troškovi gostovanja suradnika opravdani su u slučaju organizacije skupova/konferencija/kongresa/radionica na matičnoj organizaciji, a u tom slučaju mora biti definiran jasan program i svrha gostovanja u trajanju ne duljem od tjedan dana.
Ulogu suradnika moguće je prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini B, a rubrika ovisi o segmentu istraživanja u kojem će suradnici sudjelovati.
 
P: 1. Može li znanstvenik koji je predlagatelj projektnog prijedloga s hrvatske strane (glavni istraživač iz Hrvatske) na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
2. Može li znanstvenik koji će biti prijavljen kao član istraživačke grupe na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
O: 1. – 2. Navedeni istraživač već ima dvije aktivne uloge stoga ne može biti prijavljen kao član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu.
 
P: Znam da u istraživačkoj grupi ne može biti osoba kojoj je proteklo više  od 7 godina od doktorata  no što je s osobama koje nisu niti upisivale doktorski studij jer ne rade u sustavu znanosti Konkretno - može li član grupe biti muzejski  kustos? Muzejski materijal bi bio korišten u projektnim aktivnostima.
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe.
 
P: 1. Kod uspostave istraživačke grupe i/ili laboratorija, u natječajnoj je dokumentaciji navedeno da članovi mogu biti i studenti. Moraju li se studenti u prijavi navesti imenom i prezimenom ili se mogu tijekom trajanja projekta izmjenjivati. Ako uzmemo u obzir da se studenti u 5 godina izmjene iz brojnih razloga (završe dvije razine studija, prebace na drugi studij, prekinu studij, nisu više u mogućnosti sudjelovati na projektu iz privatnih razloga i slično) teško je računati sa istim osobama cijelo vrijeme trajanja projekta.
2. Koliki broj studenata se može priključiti istraživačkoj skupini, koji troškovi su prihvatljivi za studente i na koji način im se mogu isplaćivati?
3. Postoji li mogućnost zaposlenja jednog doktoranda na 4 godine (odmah) i jednog poslijedoktoranda na 2 godine (u kasnijoj fazi projekta – 3.godina)?
4. Mogu li suradnici u istraživanju biti strani državljani koji rade na institucijama izvan Hrvatske. Ukoliko da, koji su uvjeti njihovog uključivanja u projekt?
O: 1. Prilikom prijave projektnog prijedloga nije potrebno navesti imena studenata koji će biti članovi istraživačke grupe. Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman studenata  u broju koji odgovara potrebama projekta.
2. Broj studenata u istraživačkoj grupi nije definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta. U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str 11. – 16. navedeni su prihvatljivi troškovi za članove istraživačke grupe.
3. Navedeno je moguće.
4. Suradnici na uspostavnom istraživačkom projektu mogu biti znanstvenici iz inozemstva, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe. Podrazumijeva se da su suradnici relevantni stručnjaci u području istraživanja koji svojim iskustvom i kompetencijama mogu doprinijeti provedbi planiranih projektnih aktivnosti. 

21. 01. 2020.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti iz drugih država i može li se istraživanje (što uključuje kupovinu kemikalija, materijala, putne troškove za terenska istraživanja i dr...) provesti i u njihovoj zemlji osim u RH? Kakve su mogućnosti slanja kemikalija, materijala i dr. za potrebe istraživanja od RH u njihovim državama i obrnuto?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva. Ako je planirano da se dio istraživanja provede na suradnim organizacijama u inozemstvu moguća je nabavka i slanje potrošnog materijala do tih organizacija. Za članove istraživačke grupe iz inozemstva moguće je planirati troškove terenskih istraživanje. 
 
P: 1. S obzirom da studenti mogu biti članovi istraživačke grupe da li se očekuje da i njihov diplomski rad bude vezan uz neki segment unutar projekta?
2. Da li član istraživačke grupe može biti doktorand koji je već na trećoj godini doktorskog studija i da li u tom slučaju dio doktorske disertacija mora biti povezano s projektom?
Član 1. bio bi kolega koji će kroz dva mjeseca obraniti svoju disertaciju.
3. Da li da već sada priložim njegov životopisi i navedem ime i prezime, pošto još do kraja prijave na natječaj neće imati matični broj znanstvenika?
4. Koja je uloga suradnika na projektu, pošto ste kao odgovor na jedno od pitanja naveli da suradnici ne mogu biti dijelom radnog i financijskog plana.
5. Kolegica je prije nekog vremena zamrznula svoj doktorski studij. Da li ju ja mogu staviti kao člana istraživačke grupe i ako da, treba li ona odmrznuti svoj status? Ukoliko treba, da li i njezin doktorat mora biti povezan s projektom?
O: 1. Sudjelovanje studenta treba biti jasno prikazano radnim planom projekta i pojašnjeno u prijavnoj dokumentaciji. Ukoliko je diplomski rad povezan s provedbom projekta prikazat će se kao dio izvješća o provedbi projekta. 
2. Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe. Tema doktorske disertacije člana istraživačke grupe ne treba biti povezana s temom projekta, ali njegovo sudjelovanje na projektu treba odgovarati potrebama projekta. U projekt mogu biti uključeni znanstvenici čija je uloga neophodna za provedbu istraživanja, njihova uloga u projektnom prijedlogu treba biti jasno obrazložena i vidljiva u Prijavnom obrascu.
3. Pri prijavi projektnog prijedloga u Prijavnom obrascu potrebno je navesti životopise članova istraživačke grupe.
4. Suradnici mogu svojim iskustvom i savjetima pomoći članovima istraživačke grupe u provođenju projektnih aktivnosti. Za suradnike nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta.
5. Navedena znanstvenica može biti članica istraživačke grupe bezobzira na status doktorskog studija. Tema doktorskog rada ne treba nužno biti povezana s temom projekta, no očekuje se da članovi istraživačke grupe svojim kompetencijama doprinose realizaciji planiranih projektnih aktivnosti.

Doktorandi i poslijedoktorandi

20. 12. 2019.

P: Smije li postdoktorand koji je trenutno suradnik/istraživač na Uspostavnom projektu koji se već provodi sada prijaviti svoj vlastiti Uspostavni projekt u svojstvu voditelja projekta?
O:  Uvjeti za voditelja uspostavnog istraživačkog projekta navedeni su u tekstu natječaja, str 2. Voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti stalno zaposlen.
 10. 01. 2020. 

P: Da li mladi istraživači (doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, smiju držati određeni postotak (satnicu) vježbi u sklopu nastave na instituciji koja je nositelj tog projekta? Također, da li mladi istraživači (doktorandi) smiju sudjelovati u stručnim poslovima u kojima je institucija nositelja projekta nosioc ili sudionik u stručnom poslu (projektu)?
O: Doktorand koji je zaposlen na Uspostavom istraživačkom projektu, može sudjelovati u nastavi no onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu projekta te na izradu njegove disertacije.
 
P: Pripremam prijavu na Uspostavne istraživačke projekte. Budući da natječaj predviđa zapošljavanje doktoranda, zanima me što je s potencijalnim kandidatima na to mjesto koji su prethodno već upisali doktorski studij, odnosno trajanje njihovog ugovora. S obzirom na predviđene aktivnosti bilo bi poželjno određeno predznanje kandidata pa bi se kandidati s već upisanim studijem mogli bolje uklopiti u projekt, no u odgovorima iz prethodnih godina (koje ne nalazim više na vašem webu) spominje se skraćenje ugovora s obzirom na odslušan studij.
U slučaju da odabrani kandidati žele promjenu teme kako bi se prilagodila potrebama projekta, može li se ugovor sklopiti na predviđene 4 godine kako bi se podaci iz istraživanja mogli uklopiti? Ukoliko kandidat nije obranio temu, pretpostavljam da nema zapreke. 
O: Navedeni potencijalni kandidat može se prijaviti na javni natječaj za zapošljavanje doktoranda. Predviđeno vrijeme financiranja doktoranda je 4 godine međutim, ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već upisao doktorski studij trajanje njegovog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao. Promjena teme doktorskog rada nema utjecaja na određivanje trajanja ugovora o zapošljavanju.

 17. 01. 2020.

P: Molila bih vas informaciju vezano za trajanje zaposlenja postdoktoranda na uspostavnom projektu. U uputama za prijavitelje se navodi da pojedini postdoktorand može bit zaposlen najviše do dvije godine. U mom slučaju postdoktorand prima plaću iz drugog izvora pa me zanima jeli moguće njegovo sudjelovanje dulje od 2 godine na projektu.
O: U tom slučaju poslijedoktorand može sudjelovati na uspostavnom istraživačkom projektu kao član istraživačke grupe dulje od dvije godine. U Uputama za prijavitelje navedeno je pravilo koje se odnosi na poslijedoktoranda kome se plaća pokriva iz sredstava projekta.
 
P: Da li je na Uspostavni istraživački projekt kao poslijedoktoranda moguće zaposliti osobu koja je doktorat stekla na projektu kojeg financira HRZZ?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o tome gdje je stekao doktorsku disertaciju.