Otvoreni natječaji

03. travnja 2018. godine

Tenure Track Pilot program


Tenure Track Pilot Program (program) je financiran  temeljem Okvirnog sporazuma između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan 30. lipnja 2015., a koji definira opće ciljeve Švicarsko-hrvatske suradnje.
Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Program će se provoditi u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-om).
 
Financirat će se 4-5 neovisnih istraživačkih grupa.
 
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2018.
Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. (13:00, CET).

Predregistracija: Predregistracija je obavezna.
Prije prijave na natječaj potrebno je napraviti predregistraciju. Rok za predregistraciju je 20. svibnja 2018. godine, 13:00 (CET).

Istraživačka područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i prirodne znanosti te interdisciplinarni prijedlozi.
Glavni istraživači: znanstvenik bilo kojeg državljanstva u ranoj fazi razvoja karijere.
Najveći iznos po projektu: 900.000 CHF do 1.100.000 CHF ili od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina.
Okvirni početak projekta: siječanj 2019. godine.
Jezik: Svi dokumenti dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja dostavljaju se isključivo na engleskom jeziku na e-mail adresu: ttp@hrzz.hr.
 
Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.
 
EPP sustav trenutno je u pripremi te će se prijave moći podnijeti uskoro. Moguće je registrirati se kao korisnik u EPP sustavu, a sva natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost. 
 
 

Tenure Track Pilot Programme


The Tenure Track Pilot Programme (programme) is financed within the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Croatia concerning the implementation of the Swiss-Croatian cooperation programme to reduce economic and social disparities within the enlarged European Union, signed 30 June 2015, defines the overall objectives of the Swiss-Croatian cooperation.
The aim of the programme is to support young researchers in forming independent research groups and acquiring prerequisites and skills for future employment. This programme for outstanding young researchers represents a new model of career development based on clear and internationally competitive and, more importantly, internationally comparable and merit-based criteria. The Programme will be implemented in co-operation with the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
 
The programme will support the development of 4-5 independent research groups.


Call opening: 3 April 2018.
Deadline for submission of applications:   3 July 2018 (13pm, Croatian Local Time).

Pre-registration: Before applying to the call for proposals it is obligatory to pre-register. Deadline for pre-registration is 20 May 2018, 13:00 (CET). Pre-registration will be submitted into the EPP system on official form.

Starting date for the JRPs: 1 January 2019.
Research fields: Engineering (e.g. electrical & mechanical engineering, microelectronics, advanced manufacturing, materials, nanotechnology, robotics, biomedical engineering, environmental and ecological engineering), Computer Sciences (e.g. data sciences, communication systems), Basic Sciences (e.g. physics, neurosciences, life sciences, chemistry). Interdisciplinary proposals are highly welcomed.
Principal Investigator (PI): researcher of any nationality in early stage of their career.
Maximum grant: 900.000 CHF to 1.100.000 CHF or from 6.194.117 HRK to 7.570.587 HRK.
Project duration: 5 years.
Language: All documents are to be submitted in English.
 
All enquiries related to the Call will be accepted only in English via the following e-mail address: ttp@hrzz.hr.

Received enquiries and answers will be posted on the CSF's web site.

EPP system for application is currently under preparation and will be available soon. It is possible to register as a user in the EPP system but all bidding documents are available on the CSF's web site.


Call for proposals TTP 2018 
Natječaj TTP 2018

Guidelines for Applicants

Pre-registration form
Host Institution Support Letter

Administrative Form
Application Form
Financial Plan
Work Plan

Evaluation criteria
Final criteria for evaluation

DISCLAIMER: An updated version of the Financial Plan Form has been released. Please use the updated form.29. ožujak 2018. godine
 

Program Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu, u trajanju od 3 do 4 mjeseca.

Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2018.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: srpanj 2018. godine.
Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.


 

Programme  “Support to researchers for the application to the ERC programmes“.


Objective of the call is to develop cooperation between Croatian researchers (Visiting researcher) and one of the current ERC projects Principal Investigator, with the aim to gain experience and to develop and prepare their own project proposal for the ERC programmes. This programme finances visits to the ERC-funded projects that are implemented at the time of the call and visit, in the duration of 3 to 4 months.

Short information about the call:
- Project applicants are public universities, public scientific institutes in the Republic of Croatia, or other legal persons performing scientific activities that are registered at the Register of the Scientific organisations of the Croatian Ministry of Science and Education.
The Visiting Researcher has to fulfil the following criteria:
- Active research profile with results recognised internationally; the Visiting researcher has to meet the profile for the ERC Principal Investigator as set out in the annual ERC Work Programme; and has to be employed at the applicant institution.

Release date: 29 March 2018
Closing date: 2 May 2018

The call is open to all scientific fields.
Applicant: researcher with internationally recognised achievements in science and/or technology
Maximum monthly expenses per researcher: financing by HRZZ is 2.000,00 EUR net (in HRK per month for accommodation and food. Cost of travel to the Host institution shall also be covered. 
Duration of the visit: 3 to 4 months.
Estimated end of evaluation: July 2017
Note: all candidates for the visiting fellowship should be informed that their participation in the proposed scheme does not confer any special treatment in order to obtain a grant from the ERC at a later stage.

Applications for the call are submitted via e-mail address ercpotpora@hrzz.hr. Forms and additional documentation has to be filled in according to the instructions in the text of the call in English and Croatian language. The statement of the applicant will be in Croatian only and support letter from the ERC Principal Investigator in English.

All enquiries related to the Call can be sent to ercpotpora@hrzz.hr.

Natječaj - Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC
Call for proposals -  support to researchers for the application to the ERC programmes

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje Istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač)

Letter of support of the ERC Principal Investigator

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače
Kontakti voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače