Otvoreni natječaji

 
26. kolovoza 2019. godine
 

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Ukratko o natječaju:
Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 26. kolovoza 2019.
Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00
 
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.
 
Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci
Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.

Projekt treba provesti do kraja 2020. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.
 
Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.
 
 
 

Programme  "Support to Researchers for Applying to European Research Council Programmes" 


The objective of the Call is to develop cooperation between Croatian researchers (Visiting Researcher) and current ERC projects’ Principal Investigators (Host Researcher), with the aim to gain experience and to develop and prepare their own project proposal for ERC programmes. This programme shall finance visits to ERC-funded projects that are being implemented at the time of the call and visit, in the duration of 1 to 6 months.
 
Short information about the Call:
Project applicants are public universities, public scientific institutes in the Republic of Croatia, or other legal persons performing scientific activities that are registered at the Register of the Scientific Organisations of the Croatian Ministry of Science and Education.
 
The Visiting Researcher has to meet the following criteria:
 - Active research profile with results recognised at the international level; the Visiting Researcher has to meet the profile for an ERC Principal Investigator as set out in the annual ERC Work Programme; and has to be employed at the applicant institution.
 
Call release date: 26 August 2019
Call closing date: 2 October 2019
 
The Call is open to all scientific fields.
 
Maximum expenses per researcher: the amount of financing provided by HRZZ shall equal 2.000,00 EUR net per month (in HRK equivalent) for accommodation and food. Cost of travel to the Host Institution shall also be covered. 
 
Duration of the visit: 1 to 6 months.
Estimated end of evaluation: December 2019
Project needs to be finalised by the end of 2020.
Note: all candidates for the visiting fellowship should be informed that their participation in the proposed scheme does not confer any special treatment in order to obtain a grant from the ERC at a later stage.
 
Applications for the call are submitted via e-mail address ercpotpora@hrzz.hr. Forms and additional documentation have to be filled in according to the instructions in the text of the call in English and Croatian language. The statement of the applicant will be in Croatian only and support letter from the ERC Principal Investigator in English only.
 
All enquiries related to the Call can be sent to ercpotpora@hrzz.hr.

Natječaj - Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC
Call for proposals -  support to researchers for the application to the ERC programmes

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač)
Letter of support of the ERC Principal Investigator
 
Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes za ugošćivanje istraživača i sažeci njihovih projekata (kontakt podaci voditelja dostupni na zahtjev)