Često postavljana pitanja (UIP)

 P: Mogu li se prijaviti u statusu člana istraživačke grupe ili voditelja projekta ako sam već u suradnik na jednom projektu koji financira HRZZ?
O: Ako ste suradnik na jednom financiranom projektu, možete se prijaviti u statusu člana istraživačke grupe ili voditelja projekta na natječaju UIP-05-2017.
 
P: Mogu li se prijaviti u statusu člana istraživačke grupe ako sam već u suradnik na dva projekta koja financira HRZZ?
O: Na projektima koje financira HRZZ vrijedi pravilo prema kojem jedna osoba može biti u statusu člana istraživačke grupe na najviše dva projekta.
 
P: S obzirom na to da ne mogu biti član istraživačke grupe, mogu li na projektu sudjelovati kao suradnik? Mogu li biti suradnik  ako sam već u suradnik na dva projekta koja financira HRZZ?
Za suradnike nema propisanih ograničenja. Suradnici na natječaju UIP-05-2017 nemaju formalnu ulogu i ne prijavljuju se kao dio istraživačke grupe, stoga kao suradnici mogu biti navedeni članovi istraživačkih grupa financiranih projekata.

P: Koji se koeficijent predviđa za obračun plaća doktoranada?
O: Za plaće doktoranada predviđa se koeficijent 1,406 kako je navedeno i za program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
P: Mogu li se kao članovi istraživačke grupe prijaviti poslijedoktorandi zaposleni na HRZZ projektima?
O: Poslijedoktorandi koji primaju plaću iz HRZZ projekata ne mogu biti prijavljeni u statusu člana istraživačke grupe na natječajnom roku UIP-05-2017.

P: Mogu li se kao članovi  istraživačke grupe prijaviti studenti?
O: Studenti se mogu prijaviti u statusu člana istraživačke grupe te je u EPP sustavu potrebno odabrati status – istraživač. 
 
P: Ako sam kao doktorand zaposlen putem natječaja „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na HRZZ projekt, mogu li biti član istraživačke grupe na projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj UIP-05- 2017?
O: Doktorand zaposlen putem natječaja „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ može biti prijavljen u statusu člana istraživačke grupe na projektnom prijedlogu koji se prijavljuje na natječaj UIP-05-2017 ako dostavi pisanu suglasnost mentora ili komentora isključivo u opsegu u kojem predložene aktivnosti neće utjecati na izvršavanje obveza predviđenih njegovim radnim planom.
 
P: Je li moguće prijaviti projektni prijedlog koji bi trajao manje od 5 godina?
O: Svi projekti koji će biti financirani na natječaju UIP-05-2017 moraju biti u trajanju od 5 godina.
 
P: Mora li predlagatelj projektnoga prijedloga biti zaposlen u trenutku prijave?
O: Nije nužno da predlagatelj bude zaposlen u trenutku prijave, ali prije potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava mora dostaviti ugovor o radu.
 
P: Mogu li inozemni istraživači biti predlagatelji projektnih prijedloga?
O: Mogu ako ispunjavaju sve uvjete za voditelja projekta.
 
P: Mogu li prijaviti projektni prijedlog ako sam zaposlen na privatnoj znanstvenoj organizaciji ili veleučilištu?
O: Na natječaj se mogu prijaviti predlagatelji koji su zaposleni ili koji će biti zaposleni na znanstvenim organizacijama upisanim u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a.
 
P: Je li potrebno detaljno razraditi financijski plan za svih pet godina?
O: Financijski je plan potrebno detaljno razraditi samo za prvu godinu, a za ostale upisati informacije koje su poznate u trenutku prijave. Svi troškovi navedeni u financijskome planu trebaju biti jasno povezani s aktivnostima navedenim u radnome planu, realistični i utemeljeni.
 
P: Za kada se može planirati početak projekta?
O: Očekivano je da bi projekti mogli započeti u razdoblju od siječnja do ožujka 2018.

P: Kada zatražiti potvrde o etičnosti istraživanja?
O:  Potvrde o etičnosti istraživanja potrebno je priložiti prilikom prijave projektnog prijedloga. Ako nisu priložene prilikom prijave, potrebno ih je zatražiti što prije, a mogu se dostaviti tijekom vrednovanja projektnog prijedloga o čemu će biti obaviješten nadležni panel. Ugovor o dodjeli sredstava ne može se sklopiti dok sve potrebne potvrde nisu dostavljene, stoga predlagatelji trebaju imati u vidu trajanje postupka dobivanja potrebnih potvrda.
 
P: Ako se nijedno od postavljenih etičkih pitanja ne odnosi na projektni prijedlog koji se prijavljuje, je li  dovoljno samo navesti činjenicu da istraživanje nije etički dvojbeno?
O: Ako se nijedno pitanje iz tablice Etička pitanja ne odnosi na projektni prijedlog koji se prijavljuje, nije potrebno prilagati Mišljenje etičkog povjerenstva o projektu, već samo u Prijavnom obrascu u dijelu "Etička pitanja" navesti da se nijedno pitanje ne odnosi na projektni prijedlog koji se prijavljuje.